2011

שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד: "כתוצאה מהנסיבות שנוצרו, המשרד מעודד ומסייע למגדלי הדקלים בישראל להגדיל באופן משמעותי את מספר הלולבים שיסופקו לרגל החג. במקביל נקדם חלופות ייבוא נוספות, וזאת על מנת לאפשר לכל דורש את קיום מצוות חג הסוכות"
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל כל השנים וגם השנה על מנת להבטיח אספקה סדירה של ארבעת המינים ובהם לולבים לכל דורש, לשם קיום מצוות חג הסוכות. הביקוש בישראל ללולבים השנה צפוי לעמוד על 600,000 – 700,000 לולבים בקרוב. מדינת ישראל מאפשרת יבוא של לולבים באופן חופשי, אך תוך עמידה בתנאים המחמירים של השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות, שתפקידם למנוע כניסה של מזיקים לחקלאות לתוך גבולות ארץ ישראל, כפי שהדבר נעשה בכל מוצר צמחי אחר. פקחי השירותים להגנת הצומח משקיעים מאמצים רבים במניעת הכנסת צמחים ומוצרי צמחים לא מאושרים על מנת למנוע כניסת מזיקים, נגעים ומחלות אשר אינם קיימים בישראל ואין להם מזור או אויב ביולוגי בארץ. לפיכך, יבוא הלולבים מבוצע אך ורק מאזורים שנבדקו מבעוד מועד על ידי צוותי השירותים להגנת הצומח ונמצא כי הם נקיים לחלוטין ממזיקים שעלולים לפגוע בחקלאות הישראלית. כמו כן, לאחר שאושרו אזורי יבוא, המשלוחים המגיעים מאזורים אלו נבדקים הן במדינות המוצא והן כשהם מגיעים לישראל על מנת לוודא כי בפועל הם אכן נקיים ממזיקים. במידת הצורך לולבים עוברים טיפול למניעת מזיקים. רק משלוחים שנמצאים תקינים ונקיים ממזיקים מוכנסים לישראל.

בעקבות פנייה של שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד למקבילה המצרי אל סיד יוסוף פרג' בתחילת חודש אוגוסט, בבקשה לייבא לולבים מחבל אל-עריש שבסיני, הודיע משרד החקלאות המצרי כי הוא אוסר לחלוטין קטיף וייצוא לולבים מסיני עד סוף שנת 2011, והוראה זו תקפה לכל מקום בעולם ולא רק לגבי ייצוא לישראל (ייצוא מצפון סיני מתבצע בשנים האחרונות גם לקהילות יהודיות באירופה וצפון אמריקה). חרף מצב זה שנוצר רק בעת האחרונה, פועל המשרד על מנת לאפשר אספקת לולבים סדירה במחיר הוגן לציבור בישראל, וזאת באמצעות עידוד מגדלי הדקלים בישראל להגדיל משמעותית את מספר הלולבים שהענף בארץ מספק, וזאת באמצעים שונים הכוללים הדרכה וסיוע. על פי הנראה, יוכלו השנה הדקלאים בישראל להגדיל באופן משמעותי את מספר הלולבים שהם מספקים והוא צפוי לעמוד על 650,000 לולבים כך שלא צפוי מחסור משמעותי. כמות זו מתווספת לכמות הלולבים המהודרים שמספקים הדקלאים בישראל בכל שנה (הנאמדת בכ- 200,000 לולבים בקרוב). בנוסף, ניתנו רישיונות לייבוא השנה לולבים מספרד, ירדן ורצועת עזה על פי רישיונות ייבוא שיינתנו לפונים בנושא, אך טרם ידוע סופית האם יתבצע בפועל ייבוא ממקומות אלה. משרד החקלאות מסייע ליבואנים בזירוז מציאת חלופות הייבוא ובדיקת הגידולים בארצות המקור, אך הדבר נעשה כמובן תוך הקפדה מתמדת על כללי ומגבלות הגנת הצומח.

יש לציין כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר אינו קשור לצד המסחרי של ייבוא הלולבים הנעשה ע"י יבואנים פרטיים, אך מתוקף תפקידיו וסמכויותיו פועל המשרד להבטחת ייצור או ייבוא סדיר במחיר הוגן לצרכן כפי שהדבר נעשה לגבי כל התוצרת החקלאית. עוד יצוין נציגי הדקלאים הצהירו בפני נציגי משרד החקלאות כי אין בכוונתם לנצל את המצב ולהעלות מחירים באופן לא מוצדק מעבר לעלויות העבודה הנוספות הכרוכות בקטיף בישראל.


משרד החקלאות ופיתוח הכפר דואג לאספקה של לולבים

 

 

שעות פעילות יחידת יבוא יצוא בחול המועד סוכות תשפ"א 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_yetzu_20.aspxשעות פעילות יחידת יבוא יצוא בחול המועד סוכות תשפ"א 2020
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - אוגוסט, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - אוגוסט, 2020