2012

משרד החקלאות הניח על שולחן ועדת הכלכלה של הכנסת תקנות לשיפור הפיקוח הבריאותי על דגים שמקורם בדיג ימי. נוסח התקנות גובש בתיאום עם שירות המזון והתזונה במשרד הבריאות.
בתקנות מוצע לקבוע את התנאים התברואיים לטיפול בשלל דיג בסירות דיג, בין היתר לצורך החלפת חקיקה ישנה (מנדטורית) בתחום, ולהתאימה לדרישות הבריאותיות המקובלות כיום. כמו כן, מיועדות התקנות למנוע שיווק וצריכת דגים ובעלי חיים ימיים אחרים שמקורם באזורים מזוהמים, לשם הגנה על בריאות הציבור. התקנות הן תולדה של רצון לשנות כאמור, את החוק המנדטורי בנושא, והן הוכנו בהתאם להחלטות ה"מועצה העליונה למזון" המשותפת למשרדי החקלאות והבריאות. התקנות טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת והן הועברו אליה לדיון.

התקנות אף מאפשרות לנקוט באמצעים נגד העובר עליהן - פקיד הדיג הראשי רשאי לבטל רישיון דיג או להימנע מחידושו, אם מי שניתן לו הרישיון הפר הוראות תקנות אלה. בנוסף, לאחר אישור התקנות בכנסת, יפעל משרד החקלאות להופכן לעבירות מינהליות, כך שניתן יהיה להשית קנס על העובר עליהן.


על פי נוסח התקנות שהוגש לוועדה, לא יחזיק אדם בכלי שיט שלל דיג, אלא בתנאים אלה: בכלי השיט ישנו אזור ייעודי לקליטת שלל דיג חי ולמיונו. אזור הקליטה מוגן מפני חשיפה לשמש, אבק וזיהום סביבתי מכל סוג שהוא, והוא בנוי כך שיש בו אמצעי ניקוז המבטיח ניקוז יעיל של מים אל מחוץ לשטחו. בנוסף, האזור שמוחזק בו שלל הדיג נקי, ומבנהו מונע מגע של הדגים  עם שפכים, עשן, דלק, שמנים, גריז וכל זיהום אחר. התקנות אף דואגות שהמשטח הבא במגע עם שלל הדיג עשוי חומר עמיד לקורוזיה וניתן לניקוי וחיטוי בנקל.
התקנות אף דואגות לשרשרת קירור לדגים ישירות מן השלב הראשון - בכלי השיט צריך להימצא מיתקן קירור, מקרר או קרח בכמות מספקת לכיסוי שלל הדיג היומי וצינונו. אם קיים מקרר יש לציידו במד טמפרטורה, שיינטר את הטמפרטורה במקרר באופן שוטף. בנוסף, בסירה יש איסור להימצאות בעלי חיים אחרים למעט דגים, ויש לדאוג לתנאי ניקיון והדברה למניעת מזיקים.

התקנות אף באות לענות על מצבים של הרעלות – על פיהן משרדי החקלאות והבריאות רשאים להכריז את אזור אסור לדיג, אם ראו כי קיים חשש של סיכון בריאות הציבור כתוצאה מדיג במקווה מים שיש בו זיהום מים ארעי או מתמשך. במקרה שאזור מסוים מוכרז כאזור אסור לדיג – אין לדוג בו דגים, רכיכות או סרטנאים, וכמובן, אם נידוגו באזור שהוכרז אזור אסור לדיג – הם לא ישווקו.


לקריאת הכתבה במלואה
טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג 2012
דגים, צילום: חגי נויברגר

 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020
מקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_25.aspxמקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20