2013

בעקבות אירועי סופת השלגים, שפקדה את המדינה לפני ימים אחדים, נשברו וקרסו אלפי עצים בצפון הארץ ובמזרחה, ועצים רבים נוספים הפכו למסוכנים לסביבה. לאור הסכנה המידית, הוציא הבוקר משרד החקלאות ופיתוח הכפר הנחיות חירום ל"מסלול מקוצר" לטיפול בעצים מסוכנים אשר נידרש לכרותם באופן מידי להסרת הסכנה.

על פי ההנחיות, פקידי היערות המקומיים של הקק"ל בערים וביישובים הרלוונטיים בצפון הארץ ובירושלים, יאשרו כריתת עצים מסוכנים שיש לכרתם באופן מידי להסרת הסכנה, בטרם הונפק רישיון מסודר. ה"מסלול המקוצר" יופעל באזורי פגיעת הסופה בלבד ורק בתנאי שפקיד היערות המקומי או נציגיו ביקרו במקום, והשתכנעו כי קיימת סכנה מיידית לחיי אדם או לרכוש ולתשתיות בהשארת העץ על כנו.
על פי הנחיות המשרד, פקיד היערות המקומי ינהל רישום מסודר של העצים אותם הנחה לכרות באופן מידי, ורישיון יונפק בדיעבד עם החזרה לשיגרה. לאור דחיפות הטיפול הנדרש, יונפקו אישורי הכריתה ללא תשלום אגרה וללא צורך בהגשת טפסי בקשה.


פקיד היערות הארצי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, חגי שניר: "מטרת הנחיות האד-הוק הינה לספק פתרונות מהירים למצב הקיצוני הנתון, שמצד אחד ישמרו על ביטחון התושבים והרכוש, ומן הצד השני, לא יכרתו עצים שאינם מסכנים לחינם. אני קורא לרשויות המקומיות, למוסדות ציבור ולגופי תשתית אחרים  לטפל בעצים בתחומם באופן מקצועי קבוע ושוטף כדי למנוע סיכונים מיותרים".