2013

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "קביעת הוראות ברורות לטיפול בבעלי בחיים בתקנות מבטאות את המחויבות של משרד החקלאות לטיפול בנושא צער בעלי החיים".

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הביא הבוקר (שני, 23.12.13) לאישור ועדת החינוך של הכנסת את תקנות הגנה על בעלי חיים, המתת אפרוחים והשמדת ביצי דגירה מכוח חוק צער בעלי חיים. הוועדה דנה רק במבוא לתקנות. דיון המשך לאישורן ייקבע בהמשך.

בטיוטת התקנות מוצע לקבוע תנאים להמתת אפרוחים ולהשמדת ביצי דגירה של עופות, אשר יוצרו במדגריות לצורך ייצור ביצי מאכל או בשר למאכל, ואין בהם שימוש (כגון אפרוחים זכרים בשלוחת מטילות ביצי מאכל ואפרוחים פגומים בשלוחת הפטם), ועל כן על פי הפרקטיקה הנהוגה כיום בכל העולם הם מומתים.
מטרת התקנות להגדיר ולקבוע רף התנהגות ברור ומעשי, שאינו כרוך בגרימת סבל מיותר לבעלי החיים, בדומה לתקן המקובל באירופה. החקיקה האירופית כיום קובעת קווים מנחים בלבד ואין בה כללים טכניים ומפורטים לגבי אופני המתה של אפרוחים והשמדת ביצי דגירה שלא בקעו. יחד עם זאת, מוגדר בה עיקרון יסוד לפיו על אמצעי ההמתה לגרום למוות מידי.
בהתאם, בטיוטת התקנות מוצע לקבוע כי המתת אפרוחים תבוצע רק באמצעות מתקן שאושר על ידי הממונה לפי החוק, ושעומד בתנאים המבטיחים המתה מיידית של אפרוחים או של עוברי אפרוחים שלא בקעו.

עוד טרם התקנת התקנות, נקט משרד החקלאות באמצעי אכיפה נגד מדגריות עקב המתה שבוצעה תוך עינוי, התאכזרות והתעללות באפרוחים תוך הפרת חוק צער בעלי חיים (רמית, נורדיה). עם זאת, קיים צורך להסדיר באופן ברור את הפרקטיקה הראויה בתחום זה, ולקבוע כללי התנהגות שהפרתם תיחשב עבירה, גם אם הם אינם התעללות כהגדרתה בחוק צער בעלי חיים.
עד התקנת התקנות, חוייבו המדגריות לעבוד על פי הנחיות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות לעניין זה.

בנוסף בטיוטת התקנות מוצע לקבוע במפורש שלא ניתן להוציא ביצי דגירה ממדגריה לאחר היום ה- 12 להדגרה, מבלי שהושמדו במתקן מאושר קודם לכן. זאת כדי למנוע מצב בו ביצים שהודגרו אך לא בקעו מושלכות לאשפה והאפרוחים בוקעים באשפה ומתים בייסורים בשל היעדר טיפול. כדי למנוע זאת, מוצע לקבוע חובת המתת אפרוחים שלא שווקו, וכן חובת השמדה של ביצים פוריות שלא בקעו לפני הוצאתן מהמדגריה.
מועד תחילת התקנות על פי הטיוטה הוא כבר בימים הקרובים, ב- 1 בינואר 2014, וזאת בכדי שהיתר העבודה למדגרות לשנה הקרובה כבר יכלול הימצאותה של מכונה שעומדת בתקנות.

עו"ד אפרת אביאני, סגנית היועץ המשפטי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "משרד החקלאות ופיתוח הכפר, האחראי על אכיפת חוק צער בעלי חיים ועל קידום הערך של מניעת צער בעלי חיים, מחויב לעשות כל שניתן כדי למנוע סבל מיותר של בעלי חיים, ולקבוע הוראות ברורות לעוסקים בגידול בעלי חיים. תקנות אלה שעניינן מיליוני אפרוחים שמבחינת התעשייה אין להם ערך כלכלי, הן ביטוי למחויבותו של המשרד למניעת סבלו של כל בעל חיים באשר הוא". 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
הנחיות לבעלי כלבים במטרה לצמצם את הסיכוי להתפתחות חרדת נטישה בכלבים בסיום משבר הקורונה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Dog_abandonment.aspxהנחיות לבעלי כלבים במטרה לצמצם את הסיכוי להתפתחות חרדת נטישה בכלבים בסיום משבר הקורונה כלבים רבים התרגלו לעובדה שבני המשפחה האהובים שוהים לצדם במשך כל היום, נותנים להם תשומת לב ומשחקים עימם. אצל רוב הכלבים, תקופה זו שונה לחלוטין מהשגרה שהכירו קודם, ומהשגרה שיאלצו לחזור ולהתרגל אליה מחדש.
התנהלות בפינות חי ובגני חיות בעת משבר מגפת הקורונהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_gamal_pinot_hay/Pages/pinot_hay.aspxהתנהלות בפינות חי ובגני חיות בעת משבר מגפת הקורונהעם כניסת תקנות החירום לתוקף בשל התפשטות נגיף קורונה: המשרד להגנת הסביבה והשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ורשות הטבע והגנים מנחים מתקנים שבהם מוחזקים בעלי חיים כיצד להבטיח את רווחתם גם בעת הזו.