2013

לדברי שר החקלאות, יאיר שמיר: "משרד החקלאות פועל להפוך את החקלאות לענף כלכלי משמעותי בייצוא. המו״פ החקלאי מהווה את אחד האמצעים החיוניים לפיתוח החקלאות הישראלית והגדלת כושר התחרות שלה בשווקי העולם. המשך המימון הציבורי למו״פ היישומי, שכבר הוכיח את עצמו בשטח, ינגיש את פירות המו״פ לכלל החקלאים ויאפשר מציאת פתרונות מותאמים לצרכי האזור, תנאיו הגיאוגרפיים, האקלימיים והאחרים וסיוע לפרנסת החקלאים תוך ניצול היתרונות היחסים בכל אזור"
ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) אישר את הצעתו של שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, לתמיכה במחקר החקלאי בפריפריה. על פי הצעת ההחלטה יוקצבו 15 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2014-2013 למימון פעילות מחקר חקלאי (מו"פ) יישומי באזורים עתירי פעילות חקלאית, מתקציב משרד החקלאות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי והחטיבה להתיישבות.

החקלאות היא אמצעי הפרנסה העיקרי בפריפריה ומו"פ חקלאי הוא אחד האמצעים החיוניים לפיתוח החקלאות ושמירה על כושר התחרות שלה. המימון הציבורי למו"פ החקלאי מבטיח שהידע הוא מוצר ציבורי פתוח לכל החקלאים. ייחודם של המו"פים האזוריים הוא בעיקר בפתרון בעיות מקומיות נקודתיות ובאיקלום גידולים חדשים לכל אזור בפריפריה, שמביא להרחבת סל מוצרים קיים. המו"פים בוחנים ומקדמים מוצרים חקלאיים המתאימים ליתרונות היחסיים של האזור בו הם פועלים. תרומה כספית ישירה מתקבלת גם מחסכון במים וניצול משאבי מים מליחים, מחסכון באנרגיה ומחסכון בידיים עובדות.

מחקר חקלאי ציבורי מתבצע בעיקר במוסדות המחקר הארציים הגדולים ובראש וראשונה במינהל המחקר החקלאי (וולקני) במשרד החקלאות. בנוסף לכך מתבצע חקר חקלאי בכל האוניברסיטאות. מכאן שקיימת חשיבות רבה בפיתוח מו"פ חקלאי יישומי אזורי אשר להבדיל ממוסדות המחקר הארציים, מתמקד במחקר יישומי עם דגש על פתרונות מותאמים לצורכי האזור ותנאיו הגיאוגרפיים, האקלימיים והאחרים וסיוע לפרנסת החקלאים תוך ניצול היתרונות היחסיים בכל אזור.
המחקר במו"פים עוסק הן בהעלאת הכמות והן בהעלאת האיכות של התוצרת החקלאית הטרייה המקומית. הוא מסייע לפיתוח הכפר, מעודד את החקלאות בפריפריה ואת שמירת הקרקע החקלאית ומסייע לקידום תועלות סביבתיות על ידי מחקר בהפחתת חומרי הדברה, וניצול יעיל יותר של מים ואנרגיה.

לצורך הכנת הצעת ההחלטה נבחנו 40 מחקרים מתוך כלל המחקרים המתבצעים במו"פים האזוריים. מחקרים אלה מקיפים שטח של כ- 130 אלף דונם, שהם כשביעית מכלל השטח החקלאי באחריות המופי"ם. התרומה הכלכלית הישירה של 40 המחקרים נאמדת בכ- 318 מיליון ₪ בשנה. בחלוקה למספר השנים שהושקעו בכל מחקר ומחקר, מתקבל שהתרומה לשנת מחקר אחת במו"פים היא כ- 45 מיליון ₪. בהנחה שהם מייצגים כשביעית מכלל הפעילות, בהתאם להיקף השטחים שהם מקיפים, שהרי שסך התרומה הכספית הישירה לכל שנת מחקר היא כ- 314 מיליון ₪ בשנה, ביחס להשקעה ממשלתית של 15 מיליון ₪ בלבד. 

 

Electronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Libraryhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/sfarim/Pages/New_items_received_2017.aspxElectronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Library
סיפרייה מכון וטרינרי דו"ח שנתי - 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/toldot_sifria/Pages/sifria_vet_2019.aspxסיפרייה מכון וטרינרי דו"ח שנתי - 2019
Publications of KVI researchers 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/maamarim_machon/Pages/Publications-of-KVI-researchers-2019.aspxPublications of KVI researchers 2019