2014

התיקון מהווה המשך להחלטת קבינט הדיור לקידום הבנייה למגורים ושחרור חסמי פיתוח בתחום התכנון והבנייה, למציאת איזון האינטרסים המתבקש בין שיקולי בנייה ופיתוח לצד שיקולי ההגנה על העצים. התיקון הינו חלק ממהלך כולל במשרד לשיפור השירות לאזרח, והקלת הבירוקרטיה

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "ההחלטה מבטאת את האיזון בין הצורך לשחרר חסמי בנייה ולקדם בנייה למגורים, אך במקביל להגן על העצים והסביבה"


ועדת השרים לענייני דיור (קבינט הדיור) קיבלה לא מכבר החלטות שעניינן הורדת מחירי הדיור ושחרור חסמי פיתוח בתחום התכנון והבנייה, שקיבלו תוקף של החלטות ממשלה. בין החלטות אלו נכללה החלטה הקובעת כי יש צורך לתקן ולהתאים את שיקולי פקיד היערות בבואו לתת רישיון ולקבוע נטיעה חליפית, ולמצוא את איזון האינטרסים בין שיקולי בנייה ופיתוח לצד שיקולי איכות העץ.

התיקון לפקודת היערות עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, במסגרתו יוגדר מחדש "עץ בוגר", בהתייחס לשטחים המיועדים למגורים בתכניות מאושרות בלבד. על פי התיקון, לעצים שקוטר גזעם הוא 20 ס"מ, יידרש רישיון כריתה או העתקה, לעומת המצב ערב התיקון לחוק בו נדרש רישיון כריתה לעצים שקוטר גזעם הוא 10 ס"מ. יצוין, כי בשטחים שאינם מאושרים למגורים (ייעוד למגורים בתכנית מפורטת), עץ בוגר ימשיך להיות מוגן מקוטר 10 ס"מ. הודות לתיקון, בשטחי המגורים תגדל הגמישות לדיירים להחליט בעצמם באשר לגורל העצים הקטנים והבינוניים בתחומם, והרגולציה תתמקד במקרים בהם העצים משמעותיים יותר לסביבה, מעבר לחצר המגורים עצמה.

התיקון לחוק מאפשר פתרון במסגרתו ייקבעו בתקנות פעילויות מסוימות, כגון כריתה במקרה שהעץ מהווה סכנה בטיחותית או יצירת חייץ לצורך מניעת שריפות, המחויבות היום ברישיון ובנטיעה חלופית. עתה ניתן יהיה לקבל, בכפוף להוצאת רישיון, פטור או הפחתה מנטיעת עצים חליפיים בעבור אלה שנכרתו. סוגי המקרים לפטור מנטיעה חליפית  כאמור, ייקבעו על ידי שר החקלאות בתקנות שיובאו לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, חגי שניר: "ההבחנה שנעשתה בהגדרת עץ בוגר לעניין הקוטר המבחינה בין חצרות מגורים לשטחים אחרים  מקובלת ברוב העולם המערבי כאשר מצד אחד  החוק מבחין בין עצים הנמצאים בשטחים המיועדים למגורים לבין עצים הנמצאים בשטחים אחרים, ומאפשר חופש החלטה גדול יותר של בעל הבית ביחס לקניינו. ומצד שני שומר על עצים בגודל בינוני וגבוה המשמשים נכסים ציבוריים בעלי השפעות סביבתיות רחבות יותר, גם אם הם ממוקמים בחצרות בתים פרטיים. תפקידו של פקיד היערות הינו לדאוג לסביבה ירוקה וטובה יותר לציבור ולמצוא את איזון האינטרסים המתבקש בין שיקולי הבנייה והפיתוח מצד היזם והקבלן לשיקולי הסביבה, לטובת הציבור שיגור בסופו של דבר בדירות וירצה ליהנות מהסביבה". 

 

גינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעיליםhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/corona-garden.aspxגינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים
שומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/save_your_oxygen.aspxשומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים במסגרת תוכנית בנייה במקום. אם תאושר תוכנית הבנייה, יפעיל השר את סמכותו בפקודת היערות לשמר את האזור כשמורת יער
מדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/guide_for_trees_shadow.aspxמדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנוי