2014


יאיר שמיר, שר החקלאות ופיתוח הכפר: ״אנו ממשיכים בתנופת העשייה לשיפור רווחת בעלי החיים ומבקשים להטמיע בחוק צער בעלי החיים את השינויים המתבקשים שיאפשרו להגביר את האכיפה ולמנוע התעללות בבעלי החיים״.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם שורת תיקונים לחוק צער בעלי חיים הנוגעים לאופן יישום החוק ואכיפתו. תזכיר חוק הופץ הבוקר להערות הציבור, ולאחר מכן הוא יובא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה.
תזכיר החוק קובע חובה נרחבת על בעלים של בעל חיים או על המחזיק בו, למנוע התעללות בו ולספק לו את צרכי מחייתו ולדאוג לבריאותו, המוגדרת כחובה בסיסית של בעלים או מחזיק של בעל חיים לתת לבעל החיים שבחזקתו טיפול ראוי ולדאוג לצרכיו. הפרת הוראה זו תהווה עבירה פלילית אם נגרם לבעל החיים סבל. בנוסף, תיקון החובה תאפשר הטלת אחריות פלילית על תאגיד המחזיק או אחראי על בעל חיים בגין הפרת החובה האמורה, וזאת אף אם לא ניתן לייחס את העבירה לבעל תפקיד מסוים בתאגיד.

תיקון נוסף מציע לקבוע כי ניתן יהיה לתפוס בעל חיים לפי החוק לא רק אם יש יסוד סביר לחשוד שנעברה בו עבירה לפי החוק, אלא גם בשל החשד שעומדים לעבור בו עבירה כאמור. תיקון זה בא לתת מענה למצבים בהם יש צורך למנוע את העבירה לפני התרחשותה באמצעות תפיסת בעל החיים.
תיקון מוצע נוסף לחוק הינו להרחיב את האיסור הקיים על ביצוע חיתוך ברקמה חיה למטרות נוי, שתקף כיום בעיקר לזנבות ואוזניים, גם על קעקוע או צביעה באמצעי הפוגע ברקמה חיה או חודר לתוכה.

מהניסיון שנצבר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר באכיפת חוק צער בעלי חיים, התעורר הצורך לקבוע הסדרים שיטילו חובות פיקוח ואחריות על נושאי משרה בתאגידים העוסקים בבעלי חיים. מטרת חובת הפיקוח להתמודד עם המרחק שבין הדרג הבכיר של התאגיד לבין העובדים שמוציאים לפועל את פעולת התאגיד בשטח באמצעות יצירת התמריץ הנדרש אצל הגורמים השולטים בפעילות התאגיד על מנת שיוודאו כי הוראות המוטלות על התאגיד אכן יבוצעו בשטח.

תיקון נוסף מציע לקבוע כי במקרים מסויימים ניתן יהיה להכיר במתקן כ"מתקן מוגן" אד-הוק, בכדי לתת מענה למצבים בהם נתפסו בעלי חיים שאין בנמצא מתקנים מוגנים קיימים שהוכרו ויש בהם תנאים הולמים להחזקתם.

תיקון נוסף, קובע כי הסמכות לקבוע אם התקיימו התנאים להחזרת בעל חיים לבעליו או למחזיק בו, תהיה של ה"ממונה" לפי החוק בלבד. לצד יתר התנאים המצטברים שמאפשרים החזרת בעל החיים למחזיקו, יהיה חייב המקום אליו מועברים בעלי החיים לכלול תנאים נאותים להחזקתו. במטרה למנוע מצב בו ייעברו בו עבירות נוספות לאחר החזרתו, עקב היעדרם של תנאים מתאימים להחזקתו ולטיפול בו.

תיקון חדשני נוסף דורש, במפורש, כי השיקול של מניעת פגיעה ברווחתם של בעלי חיים, על אף שהוא אינו בין מטרותיו של חיקוק מסוים, הוא שיקול לגיטימי ובעל משקל שעל כל בעל סמכות בתחום הטיפול והרגולציה על בעלי חיים לשקול אותו כשיקול רלוונטי בהחלטותיו.

במסגרת התיקון לחוק מוצע לאפשר לממונה לפי החוק להאציל את סמכותו כממונה לרופאים וטרינרים נוספים, בכדי לאפשר את הגדלת הטיפול בנושא צער בעלי חיים ולהרחיבו, ובלבד שימונו מקרב עובדי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
לקריאת תזכיר החוק