2014

על פי הפשרה שהושגה יעלה מחיר המים לחקלאות ב- 21 אג׳ השנה, ותיערך בחינה מחודשת של הסכם המים, תוך בחינת האפשרות של ״אמבטיה חקלאית״ (קרי, חישוב תעריפי כלל מקורות המים ביחס למגזר החקלאי, ולא ביחס לציבור הכללי).

מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רמי כהן: ״אני שמח על כך שמועצת רשות המים השכילה לזנוח את הפופוליזם בצד. הפשרה שהושגה, אמנם קשה עבור החקלאים, אך ניתן לעמוד בה, וכן תוזיל את יוקר המחייה עבור הצרכן הפרטי״.
 

 

זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים
משרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/michsat_maim.aspxמשרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייה
טיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/takanot_maim_2020_draft.aspxטיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020