2014

פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר הכריע לטובת תושבי תל אביב בערר שהוגש על גינת וינר בעיר, ולא יאשר את כריתת העצים בגינה. החלטת פקיד היערות של המשרד נתקבלה בהמשך להחלטת עיריית תל-אביב לכריתת עצים במסגרת בניית גן ילדים וטיפת חלב בצפון דיזנגוף וערר שהגישו תושבי השכונה. ההחלטה נתקבלה לאחר שמיעת כל הצדדים לעניין ולאחר סיור בשטח.

תחילת הפרשה בסוף חודש ספטמבר האחרון, עת פקיד היערות של תל אביב הנפיק רישיונות לכריתת עצים במסגרת תכנית העירייה לבניית מבנה חדש לגני ילדים ולטיפת חלב ברח' דיזנגוף 258 בעיר, ומיקום תחנת שנאים בסמוך. במקום מבנה חד-קומתי ישן שעתיד להיהרס. לצורך העברת השנאים יהיה צורך לחפור בגן וינר ולהטמין בו את קווי החשמל, ובמקביל יוסט קו הביוב, דבר שיצריך חיבורים חדשים שיחצו את גן וינר לכיוון בתי המגורים. 
התכנית לא הוגשה לפקיד היערות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר במסגרת תכנית העבודה השנתית של העירייה, ולכן משהוגש ערר על הרישיון לפקיד היערות במשרד מצד התושבים, בוטל הרישיון לכריתת 36 עצים שהוצא על ידי פקיד היערות העירוני, עד לסיום הבדיקה.


פקיד היערות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מציין בהחלטתו כי גן וינר הוא שטח ציבורי קטן ויפה, אשר פותח וניטע בשנות ה- 50 ועם השנים נוספו בו מתקנים ושימושים ציבוריים נוספים. 14 עצים הקיימים בשטח הירוק הגבוה והצפוף ביותר שבגן הם אלה שעתידים להיכרת ולהפוך לשטח סטרילי לשם בניית חדר השנאים וגידורו. העצים הגבוהים והבולטים בשטח זה הם עצי גרווילאה חסונה. גוש עצים זה הינו בעל ערכיות גבוהה עקב צפיפותו והיותו משפיע על הסביבה והנוף, משיכת ציפורים והינו בעל ערך היסטורי ורגשי חשוב לתושבים.
העץ החשוב ביותר בסביבה שמצל בבדיו ובצמרתו על חלק ניכר מגן וינר, על גג הבית של מבנה טיפת החלב הוא עץ פיקוס השדרות שנחשב לגדול ביותר הידוע בתל אביב. קוטר גזעו הוא 2.2 מ', גובהו כ-  13 מ' ושטח היטל צמרתו הינו ברדיוס של כ-50 מטר, ועולה על כל עץ אחר המוכר בעיר. לפי המידע שהתקבל, מדובר על עץ בן יותר מ- 80 שנה שגדל על יד באר ישנה ששירתה את הפרדסים שהיו בסביבה. העץ לא נגזם כפי הנהוג בעצי שדרה לאורך הרחובות, וכך התאפשר לו ליצור נוף רחב מאד וגבוה ללא הפרעה כמעט. העבודות המתוכננות יפגעו קשות בנופו ובשורשיו, וקיים חשש כבד ליכולת שימורו בצורתו הנוכחית.

בסיור שערך פקיד היערות של המשרד בשטח, התברר כי התשריט שהועבר למשרד כולל מבנה בעל קומת קרקע בלבד, ולא מופיעות בו שתי הקומות שמעליו הבולטות מקו קומת הקרקע 5 מ' לכיוון העץ, דבר שיחייב גיזום והקטנה משמעותית של העץ, והפחתה משמעותית בערכו המיוחד. חפירה של קו הביוב החדש תפגע בשורשים של העץ הפונים לגן וינר שממנו, ככל הידוע, הוא מקבל את רוב המים שלו.
לגישת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, עץ הפיקוס הענק בפינת הגן הינו עץ הראוי להגנה ושימור מחמירים על פני הקרקע ומתחתיה, ולמנוע כל פגיעה בין בנופו ובין בשורשיו ברדיוס הראוי. ראוי אף לבדוק ביצוע תמיכות בבדיו המשתרעים למרחק רב. הקצרה דרמטית של ענפי הפיקוס תביא להסרת חלק ניכר מבדיו של העץ וליצירת חוסר איזון בנוף העץ. על פי החלטת המשרד, יש לאסור חפירה חדשה להטמנת קווי תשתית במרחק שלא יפחת מ- 6 מ' מגזע עץ הפיקוס.

קבוצת העצים הגדולה והנאה בערוגה המיועדת להפוך לחדר השנאים התת קרקעי מהווה את השטח הירוק החשוב ביותר בגן ווינר. על ערוגה זו ראוי להגן בכל תוכנית פיתוח שתיעשה בגן. במקרה זה מדובר בעצים שאף אם חלק מהם מחויבים בשימור כבודדים, בוודאי שכקבוצה הם חייבים בשימור וניתן לתארם כ"עמוד הירוק" של הגן. לדעת המשרד, חשיבותם הרבה של העצים היוצרים את פינות הירק והצל שבו היו צריכים להביא לתוכנית שתעשה הכול לשיפור הגן ולא לצמצומו תוך פגיעה דרמטית בעצים הקיימים.
לדעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, יש למצוא חלופה למיקום חדר השנאים, כך שלא תגרם פגיעה בעצים רבים כפי התוכנית ובמיוחד שעצים אלה יוצרים את הערוגה הירוקה ביותר בגן וינר. 14 עצים אלו מיועדים לשימור.גינת וינר, באדיבות עיריית תל אביב

 

 

משרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/pkid_yaarot.aspxמשרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחת
משרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Report_tree_damage.aspxמשרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירדמיינו שהייתם יכולים להתאים את העץ המתאים ביותר למקום מגוריכם, שבכל מזג אוויר היה שורד, לא נשבר ולא נעקר.
הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירונייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/Landscape_restoration.aspxהנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים