2014

החוק, שיזם שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, יסדיר את רעיית הדבורים וייצור הדבש בישראל, במטרה לפשט את הביורוקרטיה, לעודד את התחרות בענף ולהביא להורדת מחירי הדבש לצרכן
הרגולציה בענף הדבש במדינת ישראל עוגנה עד כה בצווים מיושנים המבוססים על הכרזת מצב חירום (צו הדבש משנת 1977 ותקנות משנת 1968) שתוקפם פג. בהתאם להנחיות בית המשפט העליון והכנסת בדבר החלפת צווים המבוססים על מצב חירום בענפי המשק השונים בחקיקה מודרנית, יזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר את חוק הדבש החדש, לטובת גיבוש מדיניות חדשה בענף הדבש. הצעת החוק שעברה אמש בקריאה ראשונה בכנסת מאמצת מדיניות חדשה שתאפשר את השבחת ענף הדבש תוך הפחתת העומס הביורוקרטי ועידוד כניסת דבוראים חדשים לענף. החוק צפוי להגביר את התחרות ולהביא להפחתת המחירים לצרכן.

ענף הדבש הוא ענף בעל תועלות סביבתיות ניכרות וחשיבותו המרכזית היא בהאבקת גידולים חקלאיים וצמחי בר. כיום, רובה המכריע של האבקה בטבע מבוצע על ידי דבורת הדבש אותה מגדלים הדבוראים. בשל מזיקים, מחלות וטפילים, לא יכולות כיום להתקיים דבורי הדבש בטבע, לא ניתן לגדל דבורים ללא הסדרת שטחי רעייה ולא ניתן להזין את הדבורה במזון מוכן (שאינו צוף טבעי) לצורך ייצור הדבש. היקף השטחים המתאימים לרעיית הדבורים במדינת ישראל מוגבל. היקפי הפרדסים והמטעים הנטועים כיום, כמו גם גידולים חקלאיים אחרים, פחתו מאוד במרוצת השנים ובשילוב עם האצת הבנייה בשטחים פתוחים, שטחי הרעייה לדבורים הצטמצמו משמעותית. לכן, עיקר הרגולציה בענף הדבש במדינת ישראל כיום מתבטאת בהקצאת היתרים ורישיונות להצבת כוורות ולייצור דבש.

עד היום, הרגולציה בענף נעשתה על ידי מועצת הדבש, חברה פרטית שחברים בה נציגי הממשלה, הדבוראים, המשווקים והתנועות המיישבות. על פי הצעת החוק החדשה, סמכויות ההסדרה בענף, לרבות הקצאת ההיתרים להצבת כוורות במקרקעי ציבור יועברו למשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ובכך ניתן יהיה למנוע את החשש לניגוד העניינים שבקיום רגולציה בענף על ידי גוף פרטי שאינו חלק מהמערכת השלטונית. בחוק גובשו עקרונות שוויוניים ושקופים שיאפשרו כניסת דבוראים חדשים לענף ובכך יגדילו את התחרות בו, וזאת תוך שמירה על עקרונות יסוד של חופש עיסוק ושוויון.  
בחוק נקבע כי במקרקעי ציבור, בהם מוצב הרוב המכריע של הכוורות, הצבת כוורות מאוכלסות תיעשה בהיתר מוועדת ההיתרים. מתן ההיתרים ייעשה באופן שוויוני, ובהתחשב בכושר הנשיאה של הצומח באזור לגביו מתבקש ההיתר. כמו כן יובאו בחשבון החשש לגרימת מטרד לציבור או השפעות סביבתיות משמעותיות עקב הצבת כוורות. החוק אף ישנה את המדיניות שהייתה נהוגה בענף הדבש עד כה להצבת כוורות על קרקע פרטית.
בנוסף, החוק מעגן איסור הזנת דבורים בסוכר לסוגיו בכדי להבטיח שהדבש המופק מרעיית דבורים ומשווק לצרכן, יהיה דבש אמיתי שיוצר על ידי הדבורים מאגירת צוף מהצומח.דבורה, צילום: רם שדמון