2014

הממשלה אישרה את הצעת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, לפיתוח מאות נחלות חקלאיות חדשות ברמת הגולן. ההצעה לפתח ולאייש במסגרתה 750 נחלות חדשות באזור הגולן בחמש השנים הקרובות 2014 - 2018 אושרה על ידי השרים במטרה לחזק את הפעילות החקלאית במקום. על פי נוסח ההחלטה יושקעו 375 מיליון ₪ בחמש השנים הקרובות בהכשרת השטח החקלאי, שדרוג מערכת המים, פינוי מוקשים ועוד.

לדברי שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: ״תושבי הגולן נסמכים באופן משמעותי על ענף החקלאות כמקור פרנסה והחלטה זאת באה במטרה להרחיב עבורם את אפשרויות התעסוקה וליצור עוגנים שיחזקו את ההתיישבות בגולן״.

ההחלטה מטילה על משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשיתוף הגורמים השונים הנוגעים לדבר, לגבש תוכנית פיתוח חקלאית מפורטת לאזור הגולן, לרבות פעולות בתחום התשתיות הנגזרות מן התוכנית, בכפוף למסגרות התקציביות המובאות בהחלטה. במסגרת התוכנית תוכשר קרקע בהיקף של כ- 30 אלף דונם בסמוך ליישובים קיימים.
לצד הכשרת הקרקע, רשות המים תגבש תוכנית לפיתוח מערכת המים בגולן, במענה לצרכים הנגזרים מתוכנית הפיתוח החקלאית, בהיקף כספי של כ- 113 מיליון ₪.
כמו כן לטובת התוכנית, יפעל משרד הביטחון לפנות שדות מוקשים בשטחים שיפותחו במסגרת תוכנית הפיתוח החקלאית.

ההחלטה גובשה במטה הכלכלי-חברתי במשרד ראש הממשלה בראשות מנכ"ל המשרד, הראל לוקר ובמשרד החקלאות ופיתוח הכפר. בהתאם להחלטה תוקם ועדת היגוי, בראשות מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רמי כהן, ובהשתתפות משרד ראש הממשלה; משרד הביטחון; אגף התקציבים במשרד האוצר; משרד הפנים ; המשרד להגנת הסביבה; המשרד לפיתוח הנגב והגליל; הרשות הממשלתית למים ולביוב במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים; ורשות מקרקעי ישראל. ועדת ההיגוי תהיה אמונה על ליווי שוטף של התוכנית, מעקב אחר ביצועה והסרת חסמים, וכן על אישור תקציב הפעילות השנתי הנגזר מתוכנית העבודה.