2015

האם זול יותר לייצר חלב באירופה? מה גובה התמיכות התקציביות מהן נהנות הרפתות באיחוד האירופי? החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בחנה את הסיבות להבדלי המחירים במחירי  החלב בין אירופה לישראל.
בשנים האחרונות, מחיר החלב הגולמי באיחוד האירופי נמוך יותר בכ- 20 עד 40 אגורות לליטר לעומת ישראל. אולם, כאשר מתחשבים בתמיכות השונות שמקבלים הרפתנים באיחוד האירופי ומתרגמים אותן לליטר חלב, התמורה "לליטר חלב" באיחוד האירופי דומה מאוד למחיר החלב בישראל, וזאת למרות שעלויות המזון לפרות לליטר חלב, הרכיב המשמעותי ביותר בייצור חלב, בישראל יותר מכפולות בהשוואה לעלויות באיחוד האירופי. ההשוואה נעשתה במשקי חלב ב- 15 המדינות הוותיקות של האיחוד האירופי (EU15), ללא מזרח אירופה.
סך התמיכה של האיחוד האירופי בענף החלב ירד באופן משמעותי כתוצאה מהרפורמה במדיניות החקלאית כאשר חלק מהתמיכה במחירים הוחלפה על ידי תשלומים של תמיכות מנותקות. ייצרני החלב באיחוד האירופי נהנים ממגוון תמיכות, תמיכה ישירה (שעדיין נהוגה) בייצור חלב ותשלומי תמיכה קטנים של מדינות האיחוד האירופי, לצד התמיכה העיקרית המשולמת לרפתנים כתמיכה מנותקת שאינה מותנת בייצור, המגיעה עד לכ-22 אגורות לליטר. בנוסף, נהנות חוות החלב באיחוד האירופי ממגוון של תמיכות נוספות, כגון: בהשקעות, במסגרת תוכניות לפיתוח הכפר, המגיעה עד לכ- 9 אגורות לליטר. מכאן, מחיר החלב הממוצע במדינות האיחוד האירופי, בתוספת תשלומי התמיכות בתרגום לליטר חלב, דומה למחיר החלב בישראל.
עלויות הייצור של חלב באיחוד האירופי לאורך זמן יציבות יחסית ומגיעות לכ-2 עד 2.1 ₪ לליטר. מהמחקר עולה כי תשלומי התמיכות של האיחוד האירופי מאפשרים לחקלאים לשרוד ולהמשיך בייצור חלב למרות שההכנסות מייצור חלב אינן מכסות את עלויות הייצור. מחירי החלב אינם מכסים את כל עלויות הייצור של החלב אצל מגדלים רבים באיחוד האירופי. לפי נתוני ה- FADN (Farm Accounting Data Network) הרווח הכלכלי במדינות האיחוד מייצור חלב שלילי עבור 78%(!!) מהרפתות המתמחות בייצור חלב המייצגות 64% מייצור החלב. רפתות אלה נעזרות בתמיכות הישירות המנותקות כדי להמשיך ולייצר חלב.

בהשוואה לישראל, סך עלות הייצור הממוצעת לליטר חלב באיחוד האירופי הגיע ל-2.02 ₪ בשנת 2011, לעומת 2.11 ₪ בישראל (בניכוי ההכנסות ממכירת בשר). עלות הייצור בישראל גבוהה ב- 9 אגורות בלבד מהעלות הממוצעת באיחוד האירופי. נתון זה מתעצם לנוכח עלויות מזון הפרות בישראל, אשר גבוהות בהרבה בהשוואה לאיחוד האירופי. ההזנה באיחוד האירופי מתבססת על מרעה וגידול עצמי של מזון בחווה עצמה, לעומת קנייה של מזון מיובא על ידי הרפתנים בישראל. עלויות ישירות אחרות, הנהלה וכלליות, עלות עבודה ופחת נמוכות יותר בישראל מאשר באירופה.
סמנכ"ל החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, אורי צוק-בר: "סך עלויות הייצור לחלב בישראל אינן גבוהות באופן משמעותי מעלויות הייצור באיחוד האירופי, וזאת למרות שעלויות ההזנה בישראל יותר מכפולות מהעלויות באיחוד האירופי, בשל הצורך לרכוש מזון מיובא והעדר שטחי מרעה. כמו כן, מרבית עלויות הייצור האחרות נמוכות יותר בישראל מאשר באירופה. המשמעות - משקי החלב בישראל יעילים משמעותית. נדהמנו לגלות כי כאשר מביאים בחשבון את התמיכות ברפתנים האירופיים התמורה לייצור החלב באיחוד האירופי דומה מאוד למחיר החלב בישראל".

עוד מוסיף צוק-בר כי: "המחקר מתמקד בשלב ייצור החלב הגולמי בלבד, ואילו המחירים של מוצרי החלב לצרכן מושפעים מגורמים רבים נוספים, כגון: עלויות העיבוד, עלות הכשרות ושיעור המע"מ, שאחראים לחלק הארי מהבדלי המחירים של מוצרי חלב בין ישראל לאיחוד האירופי".


למחקר המלא - עלויות ייצור ותמיכות במשקי החלב באיחוד האירופי - ד"ר יעל קחל

פרה ברפת חלב

 

 

אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.