2015

החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, אשר יזם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, אושר בכנסת בפברואר אשתקד (2014), וצפוי להיכנס לתוקף במרץ 2016. החוק נועד להסדיר באופן כולל ועדכני את הפיקוח על יצור ושיווק מזון לבעלי חיים, על ידי הבטחת שרשרת הבטיחות של ייצור המזון מן החי, לפי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות של פיקוח ועקיבות המזון לבעלי חיים משלב הייצור ועד להזנת בעל החיים, וזאת כדי לאפשר עקיבות של תהליכי הייצור והשיווק עד לשלב השיווק של מזון לאדם, לפי התפיסה: "מהמשק לצלחת"– "Farm to Fork".

החוק החדש בא להחליף צו ישן, שנחקק בשנת 1971, ולהחליף את ההסדרים החלקיים של פיקוח על מזון לבעלי חיים הקבועים כיום בצו הפיקוח, לקבוע הסדרים מתאימים לכל צורות הגשת המזון לבעלי חיים הנהוגות כיום, ולהוות מסגרת חוקית כוללת המשקפת תפיסת פיקוח עדכנית, המבטיחה שהמזון המוגש לבעלי חיים יהיה באיכות גבוהה, בהיבט הבטיחותי ובהיבט התזונתי. החוק קובע, בין השאר, תנאי הבסיס למתן היתר לייצור ולשיווק מזון לבעלי חיים, יבוא ויצוא של מזון לבעלי חיים או של חומרי הגלם המשמשים בייצורו, ומסדיר את התנאים לרישום תוספי מזון, אשר נועדו להשפיע על הערכים התזונתיים של בעל החיים, בריאותן או רווחתן.

במסגרת ההיערכות שמבצע משרד החקלאות ופיתוח הכפר לקראת כניסת החוק לתוקף, ובמטרה לאמוד את היקפי השימוש בפועל בתוספי מזון בתעשיית המזון לבעלי חיים, החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר לבצע בדיקה של המצב הקיים במדינת ישראל אל מול המדיניות הנהוגה במדינות בהם מותר השימוש ב"תרופות שלא לצורך ריפוי" (תוספי מזון) בארה"ב.
בעקבות הבדיקה, הוחלט במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לפעול באופן מידי להתאמת המינונים והתוויות בישראל ל"תרופות שלא לצורך ריפוי" למדיניות הנהוגה בארה"ב. נכון להיום, ישנן כ- 20 "תרופות שלא לצורך ריפוי" אשר ניתן להן היתר לפי הצו. 10 נוספות נמצא בהליך בחינה ובדיקה.

תוספי מזון הינם תכשירים שאינם מזיקים לבעלי החיים או לרווחתם. כמו כן אין להם השפעה שלילית מוכחת על בריאות הצרכן, אך בשל עיקרון "הזהירות המונעת", הוחלט, כנהוג בארה"ב, עם כניסת החוק לתוקף, יועבר רישומם ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר למשרד הבריאות, והם ירשמו במסגרת פנקס רישום התרופות במשרד הבריאות.
במקביל, הוחלט לצמצם את השימוש בהם גם בשל עיקרון "הזהירות המונעת", ועל כן יגביר משרד החקלאות ופיתוח הכפר את הפיקוח במשקים בשטח במטרה לוודא שהשימוש בפועל נעשה בהתאם למינונים הקבועים בתווית החומר, בדומה לפיקוח השוטף שנעשה לגבי מזון המכיל כל תרופה אחרת. זאת במקביל, לסקר השאריות הכימיות שמבצע משרד החקלאות מדי שנה מזה שנים רבות, לאיתור שאריות תרופות ותוספי מזון במוצרים מן החי.


מצגת זרזי גדילה
נתוני זרזי גדילה במכוני תערובת
שאלון שימוש בזרזי גדילהפרה ברפת