2016

​1. משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעודד פדיון בכסף כחלופה לקיום מנהג הכפרות במטרה לצמצם צער בעלי חיים.


2. המשרד מבקש להזהיר כי צריכת עופות משחיטה שבוצעה מחוץ לבית שחיטה שאושר על ידי מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ובכלל זה צריכת עופות שנשחטו מחוץ לבית שחיטה במסגרת מנהג כפרות, מסוכנת לבריאות הציבור.


3. עם זאת, כדי לענות על דרישת אוכלוסיות מסוימות בציבור, שינה משרד החקלאות את תקנות שחיטת עופות במטרה לאפשר שחיטה מחוץ לבתי שחיטה לצורך קיום מנהג הכפרות. בהתאם לכך, גם השנה ניתן יהיה להסדיר אספקת עופות לצורך קיום המנהג.


4. אתרים בהם ניתן יהיה לקיים את מנהג הכפרות (כולל שחיטה או ללא שחיטה), יהיו אך ורק אתרים שיאושרו על פי נוהל מס' 3.1.60 של השירותים הווטרינרים.


5. אדם המבקש להפעיל אתר לקיום מנהג הכפרות (כולל שחיטה או ללא שחיטה) יפנה בהקדם למחלקה לפיקוח על מוצרים מן החי בהתאם לנוהל 3.1.60 המפורסם באתר השירותים הווטרינרים (לשונית "חוקים והסכמים">לשונית "נהלים">"נוהל כפרות" שפורסם ב 27/8/2015).


6. פקחי משרד החקלאות יבדקו בימים שבין מוצאי ראש השנה וערב יום הכיפורים את הפעלת הנוהל כולל הנפקת אישורים, היתרי הובלה, ליווי משגיח וקיום נוהל הכפרות בכללותו.


7.  לצורך בירורים ושאלות ניתן לפנות למחלקה לפיקוח על מוצרים מן החי בטלפון:  03-9681681, או בפקס 03-9681611.

 

נוהל כפרות - מתוך האתר של השירותים הווטרינרים

הסדרת קיום מנהג הכפרות

 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020
מקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_25.aspxמקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20