2018

​​​יישום הרפורמות יקצר זמני ההמתנה של החקלאים, וכן ייעל תהליכים באמצעות השימוש באמצעים אלקטרוניים וביצוע תהליכים אוטומטיים

בין הרפורמות: מעבר לתהליכים ממוחשבים בשלב קבלת האישורים ובניהול הפיקוח, הכרה במעבדות פרטיות לביצוע בדיקות מעבדה, הגדרת מסגרת זמן למתן שירות ועוד

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם במקביל מספר רפורמות שנועדו להפחית את הבירוקרטיה. הרפורמות יביאו לחיסכון לחקלאים של כ-12 מיליון ₪ בשנה, להפחתה בכ-78,000 ימי המתנה בשנה, להגברת התחרות בין הגורמים הרלוונטיים, לשיפור הפיקוח ולשמירה על בריאות בעלי החיים והציבור. המשרד החל בביצוע הרפורמות, שרובן תיכנסנה לתוקף עד תום שנת 2018. הרפורמות החדשות תייעלנה תהליכים רבים עבור החקלאים, באמצעות השימוש באמצעים אלקטרוניים וביצוע תהליכים אוטומטיים. בין הרפורמות: מעבר לתהליכים ממוחשבים בשלב קבלת האישורים ובניהול הפיקוח, הכרה במעבדות פרטיות לביצוע בדיקות מעבדה, הגדרת מסגרת זמנים למתן שירות ועוד.

פיקוח וטרינרי על בקר וצאן  

​כיום מחויב כל מגדל בקר לסמן כל ראש בקר ולהנפיק עבורו תעודת בקר, אותה עליו לשמור. אולם, במסגרת התכנית החדשה, הוחלט שאין כל צורך עוד בתעודת הבקר עוד וכי ניתן להסתפק בסימון הבקר ותיעוד המידע הווטרינרי עליו באמצעות מערכת ממוחשבת. מתן היתרי הובלה לבקר וצאן וכן בקשות לקבלת שירותים כגון חיסונים יתבצעו באמצעים אלקטרוניים וללא צורך בהגעה פיזית ללשכות הווטרינריות. בנוסף, תשודרג מערכת ניהול המקנה כך שהמערכת תכלול אפליקציה (הנתמכת בכל מחשב ובכל מכשיר נייד) למשתמשים השונים ביניהם: חקלאים, משגיחי רווחת בעלי חיים, סגל השירותים הווטרינרים וכדומה.  בנוסף, במקום תשלום אגרה שעל המגדל לשלם עבור כל פעולה (כגון: סימון, חיסון, העברת בקר), הוחלט כי תשלומי האגרה עבור הפעולות העיקריות יאוחדו לאגרה שנתית אחת. כלל הצעדים הללו צפויים להפחית כ-63,000 ימי ההמתנה, וכ-9 מיליון ₪, בעיקר למגדלים.  

פיקוח על לולי גידול והטלה  

​כיום, המגדל מחויב בקבלת אישור פרטני מרופא וטרינר עבור כל העברת להקה במסגרת התכנית החדשה, הוחלט כי במקרים וודאיים , שבהם ישנה עמידה ודאית בדרישות להעברת עופות, ביניהם תוצאות המעבדה מעידות על בריאות העופות וכי משק היעד אינו מצוי תחת הסגר, המערכת הממוחשבת תעניק אישור הובלה אוטומטי. יתר על כן, המגדל המעוניין בהקמת לול, שיפוץ הלול או הרחבתו, מחויב להגיש התכניות שבידיו לאישור הרגולטור. ההתייחסות לבקשה תינתן בטווח זמן של שבועיים עד חודשיים. במסגרת הנוהל החדש, משרד החקלאות החליט כי משך זמן ההתייחסות לבקשת המגדל לא יעלה על שלושה שבועות מיום הגשתה. מלבד זאת, כיום ישנן, בנוסף למעבדה בשירותים הווטרינריים, עוד שתי מעבדות פרטיות המאושרות לביצוע בדיקות בענף. על מנת לייצר תחרות בשוק, משרד החקלאות יכיר במעבדות פרטיות נוספות, שתהיינה זמינות עבור המגדלים, דבר שיביא להוזלת מחירי הבדיקות הודות להגדלת התחרות. במסגרת צעדים אלו, יופחתו 67% מימי ההמתנה, ויחסכו 2.6 מיליון ש''ח. יתר על כן, התכנית תפחית את עלויות הקמת משקי עופות בישראל וגידולם, תעודד תחרות בכל הקשור לשירותי מעבדה ולשיפור איכות הפיקוח.​

 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
כללים להסדרת הפיקוח על כלבים (תשלום הוצאות הובלה והחזקה במאורת הרשות), התשפ"א – 2020https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/hasdarat_pikuach_klavim_2020.aspxכללים להסדרת הפיקוח על כלבים (תשלום הוצאות הובלה והחזקה במאורת הרשות), התשפ"א – 2020
נוהל לייבוא דגים חייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yevu_dagim_haim.aspxנוהל לייבוא דגים חייםנוהל זה מפרט את שלבי הייבוא, החל משלב בחינת הבקשה לרישיון יבוא על ידי מחלקת יבוא-יצוא בשירותים הווטרינריים, דרך בדיקת תעודות הבריאות הווטרינריות טרם ובעת הגעת הדגים לישראל