2018

​​​​​ביום 31.12.18 אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת את תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2019), התשע"ט -2018. 
כיוון שהוועדה הכניסה שינויים לנוסח שהוגש ע״י המשרד, שר החקלאות ופיתוח הכפר טרם הכריע אם יחתום על גבי התקנות בנוסח שאושר בוועדה ובכוונתו לקיים דיון בנושא.
יודגש כי לאור הקבוע בסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2018), התשע"ח - 2018, עומדות בתוקפן והתכנון בענף ההטלה ממשיך בשנת 2019 במסגרת המועדים הקבועים בחוק היסוד.
לאור האמור, גידול מטילות על ידי מי שאינו בעל מכסה ושיווקן מהווה הפרה של חוק המועצה לענף הלול, על כל המשתמע מכך.