2020

המטרה: הגדלת כמות התוצרת החקלאית הטרייה  המיוצרת, ומכאן להורדת מחירים
מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ד"ר נחום איצקוביץ', פנה במכתב לממונה על התקציביים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות. מטרת ההצעה היא להגדיל את מספר העובדים הזרים ב-4,000, כך שהמכסה תעמוד על 29,200 עובדים זרים סך הכול, אשר יתרמו לענף ויוכלו לסייע לחקלאים לממש את מלוא הפוטנציאל שבייצור המקומי, בהעדר כוח אדם מקומי שמוכן לעבוד בענף.  
מבדיקה שנערכה במשרד החקלאות עלה כי בעקבות התפתחות החקלאות בשנים האחרונות ובין היתר המעבר לחקלאות אינטנסיבית, גדל הביקוש לעובדים זרים בחקלאות לכ-47,000 עובדים זרים. כיום מספר ההיתרים לעובדים זרים בחקלאות עומד על 25,200 אשרות בלבד. מחסור זה בידיים עובדות מביא לאובדן של תוצרת חקלאית בשל מחסור בידיים עובדות.

ניסיון העבר בישראל מלמד כי הגדלת היקף הייצור הגדילה את הביקוש לעובדים ישראלים המועסקים כגורמי יצור משלימים בחקלאות ועובדים אשר מספקים שירותים לחקלאות, כדוגמת: נהגים, מפעילי ציוד, משווקים וכדומה, וכן הגדילה את הביקוש לתשומות חקלאיות ושירותים חקלאיים אחרים. עם הגדלת המכסה, הצרכן ירוויח בזכות הגדלת הכמות המיוצרת של תוצרת חקלאית טרייה אשר תביא לירידת מחירים.
בעקבות לקחי הקורונה התחדדה החשיבות באספקת המזון הטרי המקומי לציבור, והקניית ביטחון מזון לציבור הישראלי. החקלאים שלאורך כל התקופה עבדו מסביב לשעון לספק תוצרת טרייה לציבור, בעוד השווקים "הקונבנציונליים" היו סגורים, הביאו את המזון הטרי שהם מייצרים עד פתח הדלת גם בימי הסגר וחידדו את חשיבות המשך רציף של עבודה חקלאית לייצור מזון טרי מקומי. 

העסקת עובדים זרים  בחקלאות היא מדיניות רווחת בעולם, כיוון שתעסוקתם מאופיינת בעבודה פיזית קשה בדרך כלל, ובישראל בפרט תחת תנאי חום ולחות. ההתנגדות להעסקת העובדים הזרים בחקלאות נובעת מהחשש שהם תופסים מקומות עבודה של עובדים ישראלים, בטח בתקופה הנוכחית, אך המציאות מלמדת כי מהגרי העבודה אינם תופסים מקומות עבודה של עובדים מקומיים, אלא מועסקים בעבודות שמקומיים אינם רוצים או אינם יכולים לעבוד בהן. למותר לציין, כי אם יבחרו לעבוד בחקלאות, הענף יקלוט אותם בשמחה. זאת ועוד, מבדיקה שנערכה במשרד עלה כי המצב הזמני בו נמצא המשק הישראלי בעקבות משבר הקורונה לא השפיע על שיעור המועסקים בחקלאות מקרב מבקשי העבודה, כיוון שמדובר בעבודה מאומצת ומצב זמני. 
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הגדלת מספר העובדים הזרים אינה מביאה לירידה במספר העובדים הישראלים בחקלאות, ההיפך, העובדים הזרים אפשרו את הגידול ביחידות הייצור והיוו פיצוי לצמצום במספר העובדים הפלסטינים. 


 

 

עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/update_hamlaza.aspxעדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהלמען הסר ספק יובהר כי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים מהאזור), התש"ף-2020 (להלן – תקנות שעת חירום) - עדיין בתוקף, והמעסיקים נדרשים לפעול בהתאם להן.