2015

בשנה שעברה פרסמנו במכתב אליכם, את הכוונה להוציא בשנה הקרובה נוהל המסדיר את מתן רישיונות הדיג השונים, את הדרישות המחייבות לקבלת רישיונות, הוראות הנוגעות להקפאה, העברה, דחייה, ביטול, דיון במקרים חריגים ועוד. במהלך השנה פרסמנו טיוטת נוהל לעיון והערות הציבור (אפריל 2015). בעקבות הפרסום התקבלו אצלנו הערות רבות, בעיקר בנוגע לאפיון הדיג הספורטיבי ולדרישות המחייבות ולתנאים, כפי שעולים מהנוהל.
לאחר פגישות עם בעלי עניין, דיונים ובחינה של ההערות, פרסמנו לא מכבר באתר האינטרנט של אגף הדיג את הנוהל הרשמי, אשר מהווה בסיס לקבלת רישיונות דיג  אישים ורישיונות דיג לספינות.
עם זאת, עקב הצורך בהתארגנות והתאמת הדרישות השונות לשם קבלת רישיונות דיג (בעיקר ככל הנוגע לרישיונות דיג מקצועיים), החלטנו לאפשר תקופת התארגנות בת ארבעה חודשים (עד ליום 30.4.2016), לשם הגשת טפסי הבקשות המעודכנים המצורפים לנוהל.

מכתב לדייגים: רישיונות דיג לשנת 2016