2015

משרד החקלאות מבקש מידע על עלות פינוי חלקי מערכת שאותרו (ראה להלן). לאחר קבלת מידע יבחן המשרד האם ההצעה כוללת את השירות המפורט המתואר להלן. הפינוי יעשה על חשבון חברת רויאלפיש, והציוד יפונה אל מקום אליו על פי כל דין ניתן לפנותו.
יש להדגיש כי משרד החקלאות איננו אחראי על ביצוע העבודה או אי ביצועה וכן אינו אחראי על המידע הניתן לעיל, אלא מהווה גורם העוקב אחר ביצוע סעיפי השירות המוגדרים לעיל. תנאי סף להגשת מידע קיום ביטוחים המתאימים לעבודה הנדרשת מסוג זה, לרבות לעבודות –תת מימיות, צלילה, גרירה, והפעלת כלי שיט.
את המידע יש לשלוח לנעם מוזס noamm@moag.gov.il עד לתאריך 12.7.2015לבקשה לקבלת מידע (RFI) על עלות לפינוי מרכיבי מערכות כלובים שקועים באתר