2015

​​​​​אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע בזאת על פרסום טיוטת נוהל המסדיר את מתן רישיונות הדיג, מסווג את סוגי הרישיונות על פי מטרתם ותנאיהם ומבהיר את הכללים החלים בעניין הקפאת רישיונות, העברתם וביטולם.

הציבור מוזמן להעביר התייחסויות בכתב עד לתאריך 1.5.15, באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
בדואר: אגף הדיג, ת.ד 30 בית דגן, 5025001
בפקס: למספר 03-9485735
בדוא"ל: candiceb@moag.gov.il
לאחר התייחסות הציבור לטיוטת הנוהל המפורסם, ולאחר בחינת ההערות יופץ נוהל מחייב בתאריך 1.6.15.
ראוי לציין כי אין כל חובה למשרד לקבל את הערות הציבור שיופנו אליו בנוגע לטיוטת הנוהל.

לטיוטת נוהל רישויונות דיג - להערות הציבור