​​​​​מצורפת בזאת טיוטה עדכון נוהל רישיונות דיג לשנת 2018 להערות הציבור.

כל המעוניין להעיר על טיוטה זו מתבקש לשלוח הערות עד לתאריך 4/3/2018.

את ההערות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: candiceb@moag.gov.il

טיוטה להערות הציבור - עדכון נוהל רישיונות דיג