2019

​רקע לנוהל ומטרתו:

הדגה בים הכנרת, במפרץ אילת ובים התיכון, הינה משאב טבעי מתחדש. האחריות לדאוג לשמירתו ולהתחדשותו מוטלת על שר החקלאות ופיתוח הכפר ופקיד הדיג הראשי אשר הוסמך על ידו לפעול בהתאם לפקודת הדיג,1937 ולתקנות הדיג,1937.
על מנת למנוע פגיעה בהתחדשות אוכלוסיית הדגים בתחומי המים של מדינת ישראל ועל מנת להבטיח את המשך קיומה של אוכלוסיית הדגים, פעל אגף הדיג במשרד לתיקון תקנות על מנת לבצע רפורמה מקיפה בפעילות הדיג בישראל. ביוזמת המשרד, אושר ביום 8/9/2016 על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת תיקון מקיף לתקנות הדיג, 1937. התיקון נכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות ביום 22/12/2016.

אישורה של ועדת הכלכלה לתיקון התקנות ניתן, לאחר גיבושו של מזכר הבנות לו היו שותפים יו"ר ועדת הכלכלה דאז, חה"כ לשעבר איתן כבל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנכ"ל רשות הטבע והגנים וסמנכ"ל החברה להגנת הטבע.
במזכר ההבנות נקבע בין היתר, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר יקדם, לפנים משורת הדין, נוהל תמיכה בבעלי ספינות מכמורת (המבצעים דיג בים התיכון), שיבקשו בעקבות התקנת התקנות לחדול מפעילות של דיג מכמורת ולהעביר את ספינותיהם לגריטה, וזאת תוך מתן עדיפות לבעלי ספינות מכמורת שעיקר פעילותם הוא באזורים המצוינים בס' 3.1 למזכר ההבנות.

​התאריך האחרון לקבלת מענה להערות - 29/10/2019

את ההערות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל - Daig@moag.gov.il​

 

 

ממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/dever_tzon_9-8-2020.aspxממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20
אירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/bruchela_1-7-2020.aspxאירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20
הודעה ללולנים - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_july_20.aspxהודעה ללולנים - יולי, 2020