בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(ד) לתקנות הדיג, 1937 (להלן: "התקנות"), תקופת הקינון וההטלה בים כנרת תחול מיום 19 באפריל 2020 (כ"ה ניסן תש"ף) עד ליום 15 ביולי 2020 (כ"ג תמוז תש"ף) (כולל). לאור האמור לפי תקנה 8א(ב) לתקנות, לא ידוג אדם דגים בכל ציוד שהוא, בשטחים בים הכנרת שגבולותיהם כמפורט להלן (ברשת ישראל החדשה):


​שטח תחום הבטיחה​שטח תחום מגדל-גינוסר
Y                XY               X                                    
​צפון מערב             256129 | 755176​בצפון  250900 | 752000 ומערבה בקו ישר לחוף
דרום מזרח            260000 | 753000​בדרום 249000 | 747450 ומערבה בקו ישר לחוף


תחולתה של הודעה זו ביום 19 באפריל 2020 (כ"ה ניסן תש"ף) לבין ה- 15 ביולי 2020 (כ"ג תמוז תש"ף).

daig2019.png

 

 

טיוטת נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/draft_flowers_corona.aspxטיוטת נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבור
הודעה למגדלי הטלהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/megadle-hatala.aspxהודעה למגדלי הטלה
ממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/dever_tzon_9-8-2020.aspxממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20