​​

 

 

הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2020/Pages/betiha_2020.aspxהודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסר
הודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוסhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2020/Pages/breeding_season.aspxהודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוס
הודעה בדבר דיג מן החוף תוך שימוש באמצעי עזרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2020/Pages/Fishing_Aids.aspxהודעה בדבר דיג מן החוף תוך שימוש באמצעי עזר
תעריפים לאגרות רישיונות דיג (בתוקף עד יולי 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2020/Pages/Fee_rates.aspxתעריפים לאגרות רישיונות דיג (בתוקף עד יולי 2020)