​בפברואר 2017 פרסם המשרד נוהל תמיכה (להלן נוהל התמיכה הראשון), אשר היה מיועד לבעלי ספינות מכמורת שעגנו

במעגן הדיג "שביט" בנמל חיפה ערב אישור התקנות בלבד. כעת, בהתאם למצוין בנוהל התמיכה הראשון, המשרד מפרסם
נוהל נוסף במסגרתו יוכלו להגיש בקשות לתמיכה בעלי ספינות המכמורת שלא עמדו בתנאי הסף של נוהל התמיכה
הראשון. בנוהל התמיכה הראשון הובהר, כי ככל שהמשרד יפרסם נוהל תמיכה נוסף, לא ייכללו בו בהכרח תנאים זהים
או דומים לאלו שנכללו בנוהל התמיכה הראשון.

מטרת נוהל תמיכה זה הנה לעודד את בעליהן של ספינות מכמורת, להוציא את כלי השיט שלהם משימוש כספינת
מכמורת בישראל באופן בלתי הפיך, ולתרום בכך לצמצום צי ספינות המכמורת בים התיכון, ולהפחתת מאמץ הדיג
הכולל.

מועד אחרון להגשה:
המועד האחרון להגשת בקשות הוא עד ליום 5/12/2019 (ז' כסלו תש"ף).

 

 

פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_support.aspxפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
הארכת המועד להגשת בקשות במסגרת מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim21012020.aspxהארכת המועד להגשת בקשות במסגרת מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2020
פרוטוקול והחלטות ועדת התמיכות לפי נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019-2020, מיום 11.12.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/vaadat_tmicha_klavim_2019.aspxפרוטוקול והחלטות ועדת התמיכות לפי נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019-2020, מיום 11.12.19