חוקים ותקנות

 

 

פקודת היערותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/חוקים ותקנות/Pages/pkudat_ha_yeharot.aspxפקודת היערותפקודת היערות