היער העירוני

מטרת מסמך המדיניות:
קביעת אמות מידה מקצועיות וקוים מנחים לתכנון המבטיח סביבה עירונית מוצלת, נעימה וירוקה
ולהתנהלות בנושא במסגרת ההליך הסטטוטורי.

המסמך כולל:

א. התייחסות תוכניות מתאר עירוניות כוללניות לשלד העצים העירוני.
ב. הנחיות לשמירה/העתקה של עצים בוגרים  (בשלב התכנון ובעת עבודות הביצוע).
ג. הנחיות לנטיעות חדשות בתכנון הרחוב העירוני.

מסמך מדיניות מחוז תל אביב לנטיעות והגנה על עצים במרחב העירוני