הגנת אילנות מחוץ ליער


פקידי יערות אזוריים 

השמירה על עצים בוגרים נעשית בעזרת פקידי יערות, חלקם ממערך ניהול היערות של קק"ל וחלקם מרשויות מקומיות. כיום, 14 עיריות ומועצה אזורית 1, קיבלו מינוי משר החקלאות והם פקידי יערות, יחד עם 9 מנהלי אזורים של קק"ל ו-9 פקידי יערות במשרד החקלאות.  ישנם 34 פקידי יערות המתפרשים על כל ישראל.   תפקידם כולל אישור ובקרה על רישיונות כריתה והעתקה לעצים, שירות לכלל הציבור ומידע בנושא כריתת אילנות מוגנים ביער ומחוצה לו. 

תפקידי פקיד היערות הממשלתי בתחום הגנה על עצים בוגרים:
  • הסמכה, הדרכה וליווי של פקידי יערות אזוריים, על פי תקנות
  • סיוע ממקצועי, מתן חוות דעת,  ועדכון בנהלים והנחיות עבודה
  • סמכות החלטה עליונה במקרה של ערר, על החלטות פקידי יערות אזוריים
  • הסמכה של פקידי יערות אזוריים בערים הגדולות 
  • מענה לפניות ציבור ומידע מקצועי בנושא הגנה על עצים
  • הפצת חומר מקצועי, הובלת מהלכים שיווקיים בנושא שמירה והגנה על עצים