נהלים

הנחיות לעבודות בקרבת עצים נכתבו בשל הצורך הדחוף בהוראות והנחיות מקצועיות אחידות בנושא, לאור התגברות פעולות הפיתוח בקרבת עצים ותיקים הראויים ונדרשים לשימור.
מטרת ההנחיות היא ליצור פורמט אחיד של פעולות נדרשות בקרב קבלני ביצוע שונים בתחום התשתיות בכל הנוגע להגנה על עצים במהלך העבודות.נוהל הנחיות לעבודה בקרבת עצים

 

 

משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים
התנוונות עצי אלוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/Pages/alon.aspxהתנוונות עצי אלון
עצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Recommended_trees_for_the_yard.aspxעצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות