נוהלי תמיכה

בהתאם להוראות סעיף 3 א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985 (להלן החוק), בהתייעצות עם מועצת הגנים -
הבוטניים לפי סעיף 12 (ב) לחוק גנים בוטניים, התשס"ו – 2006 (להלן חוק הגנים הבוטניים), ולאחר –
התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות
ופיתוח הכפר (להלן המשרד) למוסדות ציבור.

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור

 

 

נוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_MAIM4.aspxנוהל תמיכה בחלקות מודל בעמק המעיינות לשנת 2021
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Support_open_spaces_2021.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים
נוהל תמיכה מפעלים אזוריים בעמק המעיינות הסכם המים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_,mekha.aspxנוהל תמיכה מפעלים אזוריים בעמק המעיינות הסכם המים לשנת 2021