נוהלי תמיכה

​​​

 

 

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/tmicha_ganim_botanim_2015.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015
תנאי הסף להגשת תכנית (נספח 6 למוסד התכנון)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/tnai_saf_seker_trees2014.aspxתנאי הסף להגשת תכנית (נספח 6 למוסד התכנון)