נוהלי תמיכה

בהתאם הוראת התכ"מ שמספרה 6.2.1 ולאחר התייעצות עם מועצת הגנים הבוטניים לפי סעיף– 12 (ב) לחוק גנים בוטניים, תשס"ו 2006 (להלן חוק הגנים הבוטניים), מתפרסמים בזה – מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן המשרד) לגופים אחרים.

למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015

 

 

יום פתוח בגנים הבוטנייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/open_day_botanical.aspxיום פתוח בגנים הבוטניים
מבחני תמיכה גנים בוטניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2016/Pages/Mivchaney_tmica_ganim.aspxמבחני תמיכה גנים בוטנים
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים (גנים בוטניים) לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2015/Pages/tmicha_ganim_botanim_2016.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים (גנים בוטניים) לשנת 2016מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים (גנים בוטניים) לשנת 2016