2008

 

 

שמור והגנה על עצים בראי התכנון המרחביhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2008/Pages/Spatial_planning_trees1.aspxשמור והגנה על עצים בראי התכנון המרחבישמור והגנה על עצים בראי התכנון המרחבי