2008

 

 

שמור והגנה על עצים בראי התכנון המרחביhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2008/Pages/Spatial_planning_trees1.aspxשמור והגנה על עצים בראי התכנון המרחבישמור והגנה על עצים בראי התכנון המרחבי
מהם כריתה וגיזוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2008/Pages/What_are_the_cutting.aspxמהם כריתה וגיזום
על נוהל העבודה לרישוי כריתה או העתקה של אילנות מוגניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2008/Pages/Working_ licensing_ procedure_191108.pps.aspxעל נוהל העבודה לרישוי כריתה או העתקה של אילנות מוגניםעל נוהל העבודה לרישוי כריתה או העתקה של אילנות מוגנים