2014


עצים מסוגלים להפחית את ריכוזיהם של מזהמי האוויר בעיר. עם זאת, קיימות גם השפעות שליליות, כמו פליטת אבקה אלרגנית וחומרים אורגניים נדיפים ביוגניים שיכולים להשתתף בתגובות כימיות שגורמות לעלייה בריכוזי האוזון הטרופוספרי.
סקירה זו מציינת את השיקולים השונים שיש להביא בחשבון כדי להגיע ליכולת הפחתה מֵרבית של זיהום אוויר בעזרת עצים, כפי שעולה משורת מחקרים שנערכו בעשור האחרון.
המאמר מבוסס ברובו על סקירה של הארגון הבריטי Woodland שפורסמה באפריל 2012 , עם תוספות והתאמה לישראל מאת הכותבת.
בין השאר, נדונים מספר העצים שיש לשתול, האזור שיש לשתול בו, סוג העץ ומאפייניו הפיזיים, תחזוקת הצמח ותכנון "מסלולים ירוקים".
בישראל נערכו מספר מחקרים בנושא השפעותיהם הסביבתיות של עצים, אך חסר מידע הנוגע להשפעתם של מיני עצים ישראליים על איכות האוויר.
בבריטניה פותַח "מדד זיהום אוויר" לעצים, המשקלל את יכולתם להפחית או להגביר זיהום אוויר.
בישראל עדיין לא קיים מדד כזה, אך מידע על כמות החומרים האורגניים הנדיפים הביוגניים שפולטים 23 מינים של עצי רחוב שכיחים בישראל ניתן בגוף המאמר.
בחירה, הצבה ותחזוקה נכונות של עצים יכולות לתרום לאיכות האוויר, אך הן לא יחליפו כלים לשמירת איכות האוויר כמו הפחתת פליטות מזהמים, ניטור, תכנון וחקיקה.

המאמר התפרסם בכתב העת "אקולוגיה וסביבה", בחודש יולי 2013.
למאמר עצים כמפחיתי זיהום בערים

 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים