2015

בהתאם הוראת התכ"מ שמספרה 6.2.1 ולאחר התייעצות עם מועצת הגנים הבוטניים לפי סעיף 12 (ב) לחוק גנים בוטניים, תשס"ו – 2006 (להלן – חוק הגנים הבוטניים), מתפרסמים בזהמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - המשרד) לגופים אחרים.
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים (גנים בוטניים) לשנת 2016

 

 

יום פתוח בגנים הבוטנייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/open_day_botanical.aspxיום פתוח בגנים הבוטניים
מבחני תמיכה גנים בוטניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2016/Pages/Mivchaney_tmica_ganim.aspxמבחני תמיכה גנים בוטנים
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/tmicha_ganim_botanim_2015.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים 2015