2016

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניין לעודד רשויות מקומיות לפתח ולתפעל פעילויות שונות של אתרי חקלאות עירונית (גינות קהילתיות, גינות לתושב או חוות עירוניות), העוסקים בנושאים שונים הקשורים לחקלאות ולגינון מקיים.

​​כמו כן, בהעלאת הרמה המקצועית חקלאית-גננית של המטפלים באתרים אלו זאת, באמצעות תמיכה שתינתן לגינות שתעמודנה באמות מידה נדרשות.
לצורך כך, הוכן נוהל תמיכה המבוסס תחילה על סיוע בביצוע עבודות תשתית ובהמשך ליווי מקצועי והטמעת ידע מקצועי באתרים, לאורך זמן, תוך התחייבות הרשות המקומית לתהליך.


משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעונין לקבל את הערות הציבור אשר לטיוטת מבחני התמיכה שגובשה במשרד, בטרם יוחלט על נוסחם הסופי של המבחנים. כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת המבחנים האמורה, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב לדואר אלקטרוני: avigailheller1@gmail.com  עד ליום שלישי, י"ז אלול התשע"ו, 20 בספטמבר 2016, בשעה 12:00.
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל אביגיל הלר, בטלפון: 050-6241535

 

נוהל תמיכה באתר חקלאות עירונית המשמש לפעילות קהילתית (להערות הציבור)

נספח 1: חקלאות עירונית אשכולות חברתיים-כלכליים

נספח 2: חקלאות עירונית אזורים סטטיסטיים

נספח 3: חקלאות עירונית אשכול חברתי-כלכלי מול אזור סטטיסטי