2016

פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, והשירות למערכות מידע מעוניינים במידע אודות טכנולוגיה המאפשרת למפות את מצאי העצים במרחב העירוני. מטרת המידע היא לאתר טכנולוגיה שתאפשר מיפוי של כיסוי צמרות העצים בחישה מרחוק של התחום הנראה (RGB). על הטכנולוגיה המוצעת להשיג אחוז גבוה של דיוק וודאות (מעל 85%). בנוסף, שתהיה אחידה וקלה לעדכון ותפעול. הטכנולוגיה תשמש את פקיד היערות הארצי וגם את הרשויות המקומיות הרלוונטיות  תתבסס על צילומי אורתופוטו רגיל או על אמצעי זמין אחר הקיים בשוק.

א. המועד האחרון להיענות לקול קורא זה הנו 1.8.2016 בשעה  12:00. מענה, שיגיע לאחר המועד האחרון להגשת מענים לא יובא לדיון.
ב. יש להגיש את המידע באמצעות  הודעת דואר אלקטרוני  לכתובת של תמר עמית: tamara@moag.gov.il.
ג. באחריות השולח לדאוג כי הודעתו הגיעה  ליעדה האמור ויירשם. שכן המשרד אינו נושא באחריות למענים שלא נמסרו ליעד האמור ולא נתקבל אישור בכתב לרשימתם. 
המבקש/ים לקבל הבהרות בקשר לפנייה זו, רשאים לפנות לתמר עמית בטלפון 03-9485670 או בדוא"ל tamara@moag.gov.il.

פירוט הבקשה ואופן הגשת המידע

 

 

פרסום רישיונות כריתה והעתקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_kritaפרסום רישיונות כריתה והעתקה
מאגר מומחים לתכנון וטיפול בעציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2016/Pages/maagar_mumchim_tipul_tichnun.aspxמאגר מומחים לתכנון וטיפול בעצים