​​פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לעדכן את מאגר המומחים בתחומי התכנון והטיפול בעצים החל מיום אישור המאגר ועד ליום 31.12.2019.
מטרת המאגר הינה לאפשר למבקשי שירותים בתחומים אלה (פרטיים ומוסדיים) להיעזר במאגר מקצועי ומגוון של בעלי מקצוע בעלי כשירות למתן השירות המבוקש. יובהר כי, מאגר זה אינו אמור לשמש את המשרד בהתקשרויותיו עם נותני שירותים בתחום, אלא ניתן כשירות לציבור המעוניין בכך.
​נותן שירותים המבקש להיכלל במאגר המעודכן באחד המקצועות הכלולים בו ייבדק ויסווג בהתאם לפרטי השכלה, ניסיון והעבודות שביצע, או של בעלי/שותפי המשרד בתחומי ההתמחות המתאימים.


 

 

משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים
התנוונות עצי אלוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/Pages/alon.aspxהתנוונות עצי אלון
עצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Recommended_trees_for_the_yard.aspxעצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות