פקיד היערות במשרד החקלאות משמש כגורם המוסמך לדון בעררים המוגשים על החלטות פקידי היערות האזוריים השונים. על מנת לאפשר לציבור הרחב ולמגישי הבקשה לרישיון כריתה לדעת על העררים המוגשים אל פקיד היערות וכדי להגביר שקיפות בתחום הוחלט לפרסם באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
את העררים ואת החלטת פקיד היערות.

צעד זה נועד לחזק את אמון הציבור ובעלי העניין בהחלטות המתקבלות ויעזור לציבור הרחב להכיר את החלטות פקיד היערות.
הטבלה המפורסמת כאן, תתעדכן אחת לחודש ותכלול את כל החלטות העררים שהתקבלו בחודש האחרון.