מסלול בקשת כריתה/ העתקת עצים ללא קשר לבנייה

בכל בקשה לכריתה או העתקת עץ בוגר ( במגרש שייעודו מגורים עץ שקוטר גזעו בגובה 1.3 מ' היא מעל 20 ס"מ בשאר ייעודי הקרקע נחשב עץ בוגר כעץ שקוטרו 10 ס"מ) או עץ מוגן בכל גודל – יש לפנות לפקיד היערות על מנת לקבל רישיון
כריתה/העתקה .

רשימת פקידי היערות ואזורי הטיפול
רשימת עצים מוגנים בכל גודל: זית וחרוב

להלן הנחיות להגשת הבקשה :

 1. את הבקשה יגיש בעל הקרקע או מיופה כוח מטעמו. יש לצרף אישור זכויות על הקרקע וכתב ייפוי כוח (אם נדרש)
 2. הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה בלבד, יש להקפיד על חתימת הרשות המוניציפלית (סעיף 8) *בתשתיות בין-עירוניות לא נדרשת חתימת רשות מוניציפאלית.
 3. יש לצרף 2 תמונות לכל עץ (תמונת צלמית ותמונת תקריב)
 4. אם סיבת הכריתה/ העתקה היא סיבה בריאותית – יש לצרף אישור רופא מומחה (מומחה אלרגיות לדוגמה)
 5. אם סיבת הכריתה היא מטעמי מסוכנות העץ, פקיד היערות ראשי לדרוש הגשת חוות-דעת מומחה ערוכה ע"י אחת מהשיטות (שיטות להערכת סיכונים בעצים)
 6. בבית משותף – יש להגיש חתימת 51 אחוזים מדיירי הבניין המסכימים לבקשה.
 7. אם מדובר על בקשה לעצים המפוזרים במספר מקומות במרחב, יש לצרף מפה לצורך התמצאות ואיתור העצים שעליה יסומנו העצים. למשל ניתן לצרף תצלום אוויר איכותי או מפת מדידה שעליה ניתן לסמן עצים עם מספורם, לדוגמה:


מסלול תכנון ובנייה  

ממשק העבודה מול פקיד היערות מתחלק לשני מסלולים: מסלול התכנון ומסלול הרישוי (היתר) על מנת להקל על הפונים בנושאים אלו להלן פירוט המסלולים:

מסלול התכנון
מסלול זה מתייחס בעת תכנון תוכנית מפורטת שיש מכוחה להוציא היתר. תפקידו של פקיד היערות בנתיב הזה הוא לייעץ למתכנן בבואו לשקול את שיקולי העצים הבוגרים באתר.
 
 להלן הנחיות להגשת תוכנית

 1. על פי תקנה 83ג הרי שחלה חובת התייעצות עם פקיד היערות בכל תוכנית שגודלה עולה על 35 דונם ובה מעל 50 עצים בוגרים המיועדים לכריתה, העתקה או שימור. על עורך התוכנית לקחת בחשבון כי לעיתים קרובות מחליט מוסד התכנון כי על אף שלא חלה חובת התייעצות – הרי שנדרשת אחת כזו על פי שיקול דעתו.
 2. על פי הנחיות מנהל התכנון, אחד מתנאי הסף להגשת תוכנית (נספח 6 למוסד התכנון היא ביצוע של סקר עצים לתוכנית.
 3. להלן כללים להכנת סקר עצים לרבות מקרי הפטור וההקלות.
 4. המסמכים הדרושים לצורך התייעצות וחוות דעת:
 • א. תשריט מצב מאושר ומצב מוצע הכולל את סימון העצים בשני המצבים.
 • ב. תקנון התוכנית (הוראות)
 • ג. כל מסמכי סקר העצים
     5. אין לצרף טופס בקשת כריתה/העתקה.


מסלול הרישוי (היתר)
מסלול זה מתייחס לשלב אישור היתר בנייה במסלול הנוכחי ברשויות ובעת בקשה לכריתה/העתקת עצים בוגרים במגרש. (במגרש שייעודו מגורים עץ שקוטר גזעו בגובה 1.3 מ' היא מעל 20 ס"מ בשאר ייעודי הקרקע נחשב עץ בוגר כעץ שקוטרו 10 ס"מ) או עץ מוגן בכל גודל – יש לפנות לפקיד היערות על מנת לקבל רישיון כריתה/העתקה.

הנחיות לקבלת רישיון כריתה/העתקה  

 1. את הבקשה יגיש בעל הקרקע או מיופה כוח מטעמו. יש להגיש אישור זכויות על הקרקע או כתב ייפוי כוח (אם נדרש).
 2. הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה בלבד, יש להקפיד על חתימת הרשות המוניציפלית (סעיף 8)
 3. במגרש עד 600 מ"ר או שמצויים בו עד 5 עצים – יש להגיש 2 תמונות לכל עץ (תמונת תקריב ותמונת צלמית) ולמספר את העצים בתוכנית המדידה. (צרופת מידע לעצים)
 4. בכל שאר המגרשים (מעל 600 מ"ר ומעל 5 עצים) יש להגיש סקר עצים להלן כללים להכנת סקר עצים.
 5. אם מבוקשת העתקה – יש לצרף מפרט העתקה והתחייבות הרשות לקליטת העץ בשטחי הרשות לרבות כתובת אתר העתקה.
 6. יש לצרף לבקשה להיתר תוכנית פיתוח הכוללת נטיעות עצים על מנת להפחית את הערך החליפי. להלן מחשבון לחישוב הערך החליפי