שמורות יער

  • עדכון, תיקון וניהול שכבת שמורות היער והתאמתה למצב התכנוני העדכני
  • הכרזה על שמורות יער חדשות בהתאם לתוכניות המתאר של יערות קק"ל
  • מתן חוו"ד לתוכניות פיתוח הפוגעות בשמורות יער בשלב התכנון
  • גריעת שטחי שמורות יער במקרים של תוכניות פיתוח מאושרות. 

בישראל מוכרזים כיום כ- 900 אלף דונם כשמורות יער מתוך כ- 1.5 מליון דונם יערות נטועים. ההגדרה מקבילה במובן מסוים להכרזה על שמורות טבע ומשמעותה אזורים שנקבעו על ידי שר החקלאות כשמורים ליער וכי לא ניתן לשנות את יעוד השטחים ולפתחם ללא אישור השר. פקיד היערות עומד בראש הוועדה לשמורות יער והוא הממליץ לשר, לאחר דיון הוועדה, על הכרזה של שמורת יער חדשה, או גריעה של שטח משמורות יער קיימות עקב צורך בשינוי יעוד. מטרת הוועדה היא לייעץ לשר החקלאות, בשיתוף הגורמים המקצועיים, בנוגע למדיניות הייעור הרצויה והדרכים ליישומה.

בין מטרות העל של פקיד היערות קיימת הכרזה של יערות קק"ל שאינם מוכרזים כיום לשמורות יער ובכך לעגן את תוכניות הייעור של קק"ל במסגרת חוקית חזקה וסטטוטורית.

 

פקיד היערות אחראי במסגרת תפקידו על כל הפעילות בתוך שמורות היער: מתן רישיונות רעייה עונתיים  לעדרי צאן ובקר, מתן רישיונות לביצוע כריתת עצים ביער וכל פעולה הכרוכה במתן היתר (העתקת עצים, הוצאת תוצרת יער, חפירה, הצבת מתקנים וכדומה).