נוהלי תמיכה

רקע:

מטרת תמיכה, נשוא נוהל זה, הינה רצון לצמצם את הפגיעה שנגרמת לחקלאים ולמשתלות המתכננים

להשבית את הפעילות ואת משקם בשנת השמיטה תשפ"ב  (2021 – 2022)
בשמיטות הקודמות נדרשה הממשלה להקצאת תקציבים לצורך תמיכה באוכלוסייה זו.
על מנת לשפר את הוודאות של המגדלים בדבר התקציב העומד לנושא זה, וכן על מנת להיערך לשנת השמיטה מבעוד מועד.
בחודש מאי 2014 , נחתם הסכם בין משרד החקלאות למשרד האוצר, ומכוחו התחייבו הצדדים "לפעול להקמת קרן בהשתתפות המדינה, שאליה יפרישו החקלאים כספים... ככל שלקראת שנת השמיטה הבאה כספי הקרן יממנו באופן מלא את התמיכה לחקלאים".
הסכם זה עוגן ביום 5.6.14 בהחלטת ממשלה, שמספרה(  1657 להלן: "החלטת הממשלה")

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 31.8.2020

 

 

טיוטת נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/draft_flowers_corona.aspxטיוטת נוהל סיוע לענפי התבלינים לייצוא והפרחים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה להערות הציבור
חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.
נוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/pirion_bakar.aspxנוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021