נוהלי תמיכה

רקע:

מטרת תמיכה, נשוא נוהל זה, הינה רצון לצמצם את הפגיעה שנגרמת לחקלאים ולמשתלות המתכננים

להשבית את הפעילות ואת משקם בשנת השמיטה תשפ"ב  (2021 – 2022)
בשמיטות הקודמות נדרשה הממשלה להקצאת תקציבים לצורך תמיכה באוכלוסייה זו.
על מנת לשפר את הוודאות של המגדלים בדבר התקציב העומד לנושא זה, וכן על מנת להיערך לשנת השמיטה מבעוד מועד.
בחודש מאי 2014 , נחתם הסכם בין משרד החקלאות למשרד האוצר, ומכוחו התחייבו הצדדים "לפעול להקמת קרן בהשתתפות המדינה, שאליה יפרישו החקלאים כספים... ככל שלקראת שנת השמיטה הבאה כספי הקרן יממנו באופן מלא את התמיכה לחקלאים".
הסכם זה עוגן ביום 5.6.14 בהחלטת ממשלה, שמספרה(  1657 להלן: "החלטת הממשלה")
 
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 31.8.2020  29.10.2020

 

 

נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/new_tech_plant_branches.aspxנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021
הודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/azmaim.aspxהודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)
נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/shitufi.aspxנוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה