נוהלי תמיכה

מצורף נוהל תמיכה ביישובי הדרוזים והצ'רקסיים המוגדרים כיישובי התכנית (נספח א' לנוהל זה), לשם שיקום דרכים חקלאיות, פרסום סופי.

על-פי החלטת ממשלה מס' 959 מיום 10.1.2016 (להלן: "החלטת הממשלה") שהכריזה על היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים המפורטים בטבלה בנספח א' לנוהל זה (להלן: "יישובי התכנית"), כיישובים בעלי עדיפות לאומית לעניין החלטה זו, לפיכך תופעל בהם תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2016-2019. 

בין היתר נקבע בהחלטת הממשלה בסעיף 23ד', כי יש להנחות את משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") לפעול לפריצה, סלילה ושיקום דרכים חקלאיות ביישובי התכנית בהתאם לנהלי מנהלת ההשקעות במשרד ובהתחשב בתנאים הטופוגרפיים הייחודים של היישובים שכלולים בתכנית, בהשקעה כוללת בסך 15 מלש"ח, בפריסה על פני 4 שנים (2016-2019), שהינם 3.75 מלש"ח לשנה.

מטרת נוהל זה הינה אפוא להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים לקבלת אותה תמיכה בהשקעות בפריצה סלילה ושיקום של הדרכים החקלאיות לשנת 2019.

ניתן להגיש בקשות עד 30.10.2019 או עד גמר התקציב, המוקדם מבין שניהם.

נוהל תמיכה בפריצה, סלילה ושיקום דרכים חקלאיות

 

 

סיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/סיכום-השקעות-שהוגשו-בוועדה-לגידולים-חדשים-2014---2019.aspxסיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019
יבוא גרעינים מהפדרציה הרוסיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/russian_federation.aspxיבוא גרעינים מהפדרציה הרוסית
נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/water_agreement_4.aspxנוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022