נוהלי תמיכה

הבהרה לנוהל 

ועדת תמיכות דנה בישיבתה מיום 05.09.2019 לעדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט להלן העדכון:

1. שיחי פרחים בשטח פתוח - יוכרו בקשות להשקעה בגידולים רב שנתיים של שיחי פרחים להיקף שאינו עלה על 30 דונם. ההשקעה כוללת: חומר ריבוי, מערכת השקיה  ופלסטיק לחיפוי קרקע.
2. מארזים למצע מנותק בבתי צמיחה – ניתן להגיש בקשות למארזים מסוג דלים, ארגזים, מארזי קלקר בהתאם למחירון המנהלה לסוג המארז ולא יותר מהשקעה כוללת של 6,600 ₪ לדונם. 
3. רשימת הפרחים  -  התווספה לרשימה  "גרבילאה בבתי צמיחה"  בכמות של 2,000 שתיל לדונם ובעלות שתיל שאינה עולה על 9 ₪.


​​​מצורף נוהל תמיכה בפרחים וענפי קישוט מעודכן לשנת 2019, להזכירם מטרות התמיכה בנוהל זה:​

א. לעודד את מגדלי הפרחים להרחיב את מגוון הגידולים: התמחות בגידול מינים ייחודיים, חדשים ויוקרתיים שהוכחו ככלכליים, בקנה מידה קטן, מתוך רצון "לפזר סיכונים" ולפתוח ערוצי שיווק ומכירה נוספים
ב. לעודד את מגדלי הפרחים לשפר את התשתיות הקיימות במשק ובכך להפחית עלויות ייצור ולהביא להגדלת רווחיהם. זאת בין היתר באמצעות השקעה במיכון או ציוד חדשני.
ג. לעודד הטמעת תהליכים של חדשנות לתחום גידול הפרחים, בהיבטים טכנולוגיים ואקולוגיים (לרבות חיסכון במים ואנרגיה).

תאריך אחרון להגשת בקשות הינו  14.11.19 או סיום התקציב, המוקדם מביניהם.

לתשומת ליבכם השנה חלו מספר שינויים בנוהל:

א. תנאי להגשת בקשה הוא 2 מיני פרחים במשק (במקום 3 שהיו שנה שעברה)
ב. ניתן  להגיש בקשה נוספת ב- 2019 עד לסך של 500,000 ₪ , גם למי שהגיש בשנה שעברה.
ג. ניתן לחדש חומר ריבוי  רב שנתי (מעל 5 שנים) בחממות קיימות , עד 5 דונם  , ובתנאי שעברו 8 שנים מאז התקבלה תמיכה לגידול. ​
 (פורסם ב 28/1/2019)

 

 

הודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/azmaim.aspxהודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)
נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/shitufi.aspxנוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה
הודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח פדיון ונזקי טבע בחקלאות לגידולי פלחה בבעל לעונת 2020/2021.https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/premia2020.aspxהודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח פדיון ונזקי טבע בחקלאות לגידולי פלחה בבעל לעונת 2020/2021.