נוהלי תמיכה

​​​בשל כניסתן של מדינות מזרח אפריקה לענף גידולי המסה בפרחים אבד למדינת ישראל היתרון היחסי בשיווק. איבוד היתרון היחסי בשיווק הביא לכניסת ענף הפרחים למשבר.
על רקע זה התגבשה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ההכרה כי האופק הכלכלי של ענף הפרחים אינו טמון עוד בתחום המסה אלא בנישות. 

מטרת נוהל זה הנה אפוא בהשגת המטרות הבאות: 

​א. הגדלת מגוון / היצע חומר הריבוי המיועד לאקלומם של פרחים וענפי קישוט לייצוא. בהקשר זה כוונת נוהל זה הנה ליתן תמיכה כספית ליבואנים (או ישירות לחקלאים, ככל שהם מעוניינים לייבא את החומר בעצמם) העוסקים בתחום על מנת להגדיל את סל הזנים המאוקלמים בארץ למטרות יצוא. חומר הריבוי שעבורו תינתן תמיכה יהיה כזה העונה על ההגדרה "זנים חדשים" (כהגדרתם מטה) ובתנאי בסיסי על פיו לא אוקלם עד כה בישראל או שלא גודל בישראל באופן מסחרי בחמש השנים האחרונות. תקוות המשרד הנה כי בכך יתומרצו החקלאים לאמץ מינים/זנים חדשים אלו, וכפועל יוצא יחול שיפור במצב הענף. 

ב. יצירת תשתית שתאפשר דה פקטו את ביצוע הגידול של אותו חומר ריבוי חדש שייובא. בהקשר זה מטרת הנוהל הנה לתמוך בחקלאים שיבצעו השקעות במשקם או במבני "השרשה" שיאפשרו הלכה למעשה ריבוי החומר ובחינת היתכנות גידול הזן/פרח בתנאים מיטיבים. 

לצורך מימוש מטרות  א' ו- ב' התקציב שיועד לנוהל זה הנו בסך של עד 1 מלש"ח לשנים 2018 - 2019.


הנוהל הוא על בסיס הנוהל שפורסם בשנת 2018 ולהלן השינויים העיקריים:
א. תאריך אחרון להגשה 14.11.19
ב. מועד קובע לחשבוניות על רכישת שתילים 1.1.19
ג. ניתן להביא חשבוניות על הוצאות שוטפות מתאריך אישור הבקשה במנהלה (היה גם שנה שעברה אך מעטים ניצלו אפשרות זו)
ד. סכום השקעה מקסימלי להוצאות רכישה על שתילים הינו 100,000 ₪  (בשנה שעברה היה 50,000 ₪).

ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 14/11/2019 או עד גמר התקציב, המוקדם מבניהם

 

 

מידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_9_2019.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - ספטמבר, 2019
הודעה ליבואנים - אישור יבוא גבעול באטל למאכל מהודוhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_batle_hodu.aspxהודעה ליבואנים - אישור יבוא גבעול באטל למאכל מהודו
הודעה ליבואנים - אושר יבוא של חסה אייסברג טרייה מטורקיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_hasa_turky.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא של חסה אייסברג טרייה מטורקיה