נוהלי תמיכה

​​​בהחלטת ממשלה מס' 1584 מיום 4/5/2014 בנושא "הגברת התחרות בשווקי החלב ובשר והבקר" הוטל על משרד החקלאות ופיתוח הכפר להקצות סך של 65 מלש"ח (במצטבר) מתקציבו על פני השנים 2017-2014, 
לטובת מענקי תמיכה והסתגלות של ענף הבקר לחלב, שיועברו למטרה זו על ידי משרד האוצר. יובהר כי בחודש יולי 2015 פרסם המשרד נוהל להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות (להלן: "נוהל התמיכה הראשון"), מהתקציב האמור. 
במסגרת נוהל התמיכה ראשון ניתנו מענקים בסך כולל של 2 מלש"ח למספר יצרני חלב. 

בעת הזו, נמשך הצורך לטפל בשפכי רפתות ואשר על כן וכהמשך לנוהל התמיכה הראשון, מבקש כעת המשרד באמצעות נוהל זה, להעמיד סכום נוסף להשקעות במתקני קדם טיפול בשפכי רפת (כפי שיוגדר להלן) בסך כולל של 4.75 מלש"ח. 
תקציב זה מקורו בהסכם הבנות מיום 10/4/2014 שנחתם בין המשרד, מועצת החלב והתאחדות מגדלי הבקר בישראל. 

מטרת הנוהל:
א. הבטחה של טיפול נאות בשפכי רפתות חלב ללא הזרמה למערכת חיצונית כלשהיא.
ב. הזרמת שפכי רפתות באיכות נאותה למתקני הטיפול בשפכים.

נוהל זה הוא המשך הנוהל שיצא בשנת 2018 ללא שינויים מהותיים 
תאריך מעודכן אחרון להגשת בקשות 14.11.19 או סיום התקציב המוקדם מבניהם

 

 

הארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/haaracha_moed.aspxהארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"
עדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Flower_Farm.aspxעדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה