נוהלי תמיכה

​​המדינה מבקשת לעודד, באמצעות מתן מענקים מתקציב המדינה, את הסדרת משקי המדגה הקיימים בישראל. זאת לשם  הבטחת עמידתם בדרישות הקבועות בטיוטת תקנות בריאות העם (תקני איכות מי פלט מבריכות דגים וכללים לטיפול בהם) התשע"ב-2012 (להלן: "התקנות").

לצד זאת, התמיכה מבקשת להשיג מטרות נו​ספות כגון התייעלות כלכלית ושיפור מקצועי בענף המדגה. יצוין כי התקנות הוגשו לכנסת עוד בשנת 2012, אך קידומן נעצר. לאחר החתימה על הסכם הפחתת המכסים בשנת 2016,  נתקבל מקור תקציבי לפרסום נוהל זה. 
יחד עם זאת, יובהר כי מתן תמיכה לפי נוהל זה אין בה כדי להוות אישור או גושפנקה לעמידה של מקבל התמיכה בדרישות התקנות ולא תישמע כל טענה להסתמכות בהקשר זה.
נוהל זה הופעל בשנת 2018 וממשיך גם השנה .

להלן דגשים לפרסום נוהל התמיכה למגדלי דגים בברכות פתוחות לשנת 2019
1. תקציב השקעה מקסימאלי הורחב ל 7.5 מלש"ח. לפיכך ישובים שהגישו בקשה להשקעה של 5 מלש"ח בשנים קודמות, יכולים להגיש בקשה לתוספת השקעה של 2.5 מלש"ח.
2. השנה ניתן להגיש בקשה גם למדגה מתועש לישובים שיש ברשותם ברכות פתוחות לגידול דגים.
3. מועד אחרון  להגשה להגשת בקשה לשנה זו 30.11.2019 או עד גמר התקציב המוקדם מביניהם.

 

 

ענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/fishery_industry.aspxענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2018
נוהל תמיכה - גריטת ספינות מכמורתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/tmicha/Pages/grita_michmoret.aspxנוהל תמיכה - גריטת ספינות מכמורת
אחרי ג'נין: הקמת בריכת דגים וקידום תחום הדייג בטול כרםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/Tulkarm_fishery.aspxאחרי ג'נין: הקמת בריכת דגים וקידום תחום הדייג בטול כרם