נוהלי תמיכה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") והמשרד להגנת הסביבה מקדמים במשותף תכנית לצמצום בעיית המפחמות, הפולטות עשן וגורמות לזיהום סביבתי. 
על מנת לסבר את האוזן יובהר כי מפחמה הנה למעשה, ערימה של גדמי עץ הבוערת בצורה מבוקרת למשך מס' שבועות בכל עונה. 
בתהליך זה נפלטת כמות גדולה של עשן ועולה ריח עז של שריפה אשר עלולים לגרום למפגעים סביבתיים קשים ומתמשכים באזור בו המפחמות פועלות.
יישובים רבים בישראל מתלוננים על המפגע הנגרם מהמפחמות, וטוענים, בין היתר, כי העשן הנפלט מהן מכיל רעלים, וחשוד כגורם לתחלואה ולסיכון הבריאות.
כיום פועלות עשרות מפחמות בשטחי A ו – B ברשות הפלסטינאית. גדמי העץ, אשר מהווים את חומר המקור לבערה והכנת הפחמים במפחמות האמורות, מגיעים ברובם המכריע משטחי ישראל. 
אף שבאופן מובן מאליו הסמכויות האזרחיות באזורים בהם ממקומות המפחמות מצויות בידי הרשות הפלסטינאית, הרי  שהמדינה נוקטת פעולות רבות על מנת למנוע את יצירת המפגע מלכתחילה. 

במטרה לצמצם את הנזקים של פעילות התקבלה בממשלה החלטה, להקמת צוות בין משרדי שתפקידו לבחון אפשרויות לפתרון בעיית המפחמות, תוך מתן עדיפות לפתרונות סביבתיים. 
המלצות הצוות הוגשו לשר החקלאות ופיתוח הכפר ביום 18.1.16 ובהתאם למסקנות אלה, עוסקים משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה במציאת פתרונות לעידוד חקלאים ומועצות אזוריות לצמצם עד כמה שניתן את המפגע המתואר
באמצעות ריסוק הגזם ושימוש חוזר ויעיל בתוצר המתקבל.

בשנת 2018 פורסם נוהל הסיוע לעידוד יצרנים חקלאים לריסוק הגזם בשטחם או העברתו למקומות מוסדרים. נוהל זה הוא המשכו של הנוהל שפורסם.
להלן דגשים עיקריים:
א. מתן הסיוע של 1000 ₪ לדונם לחקלאים שעקרו מטע הדרים או אבוקדו. 
ב. מועד אחרון להגשת בקשה 5.11.19, או גמר התקציב המוקדם מבינהם
ג. מועד קובע להגשת חשבונית הוא רשיון הכריתה והאישור שניתן ע"י מתכנן אחרי ביקור בשטח.
ד. ניתן לסייע לחקלאים בעלי רשיון כריתה או לקבלנים שחתמו הסכם עם בעל רשיון כריתה (יש להעביר העתק רשיון כריתה והסכם התקשרות

תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים למגדלי הדרים ואבוקדו – פרסום לציבור

 

 

נוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tozeret_aruza.aspxנוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-2019
נוהל תמיכה במציאת פתרונות טכנולוגים לאיתור עש התפוח המדומהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Potato.aspxנוהל תמיכה במציאת פתרונות טכנולוגים לאיתור עש התפוח המדומה
נוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, במגזר המיעוטים, לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/slila_ve_shikum.aspxנוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, במגזר המיעוטים, לשנת 2019