נוהלי תמיכה

​​​​​​​​מחקרים שנערכו בשנים האחרונות בישראל ובעולם מצביעים על כך שכשליש מכמות המזון המיוצר ובכלל זה, מחצית מכמות הפירות והירקות - אובדים בתהליך הייצור  ולאורך שרשרת ההספקה והצריכה.  

לתופעה של אובדן המזון השלכות סביבתיות, כלכליות וחברתיות ניכרות המתבטאות בבזבוז משאבים יקרים כגון מים, קרקע, דשן, אנרגיה, כוח אדם, גרימת נזק לסביבה, עליה במחירי התוצרת הטריה ומעבר לכך עלייה  ביוקר המחייה על הצרכן.

נוהל תמיכה זה מעמיד מסגרת תקציב למשך שנה אחת בסך של עד 1 מליון ש"ח (במסגרת פיילוט) לתשלום הוצאות הקטיף בלבד למגדלי ירקות (מן הסוגים המנויים מטה), תמורת קטיף והעברה של תוצרתם העודפת לאחת מעמותות החסד לנזקקים.

הגדרות בסיסיות למתן המענק:
"תוצרת עודפת" - תוצרת טרייה ואיכותית שלא כדאי למגדל, משיקולים כלכליים, לקטפה או לשווקה ואשר מקורה בשטחי גידול שנשתלו בשנת 2017 מתוך רשימת הירקות הבאים: 
מלפפון (לא כולל מלפפון בייבי), עגבניות חממה (לא כולל עגבניות אשכול ועגבניות שרי), קישוא (למעט זוקיני), כרוב לבן וסגול, כרובית, חציל, פלפל (לא כולל פלפל חריף).
"הוצאות הקטיף" – 0.5 ₪ לק"ג על בסיס תחשיבי גידול נורמטיביים של המחלקה לכלכלת הייצור בשה"מ.

כללים בסיסיים למתן המענק:
שיטת תקצוב הבקשות -  עד גמר התקציב, על בסיס כל הקודם זוכה. אין המשרד מתחייב להעמיד תמיכה נוספת בהיקף כזה או אחר לשנים נוספות. ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 30/11/2017 או עד גמר התקציב, המוקדם מבניהם. עם גמר התקציב תצא הודעה לציבור החקלאים.
תנאי סף לקבלת התמיכה – על מגיש הבקשה להוכיח כי גידל ירקות למטרת שיווק כמוצר טרי בשלוש העונות שקדמו לנוהל זה (חובת הגשת דו"ח נתוני שיווק), 
כי גידל אחד או יותר מסוגי הירקות המאושרים בנוהל (חובת הגשת "דיווח שבועי מצטבר על תוצרת טרייה"),
כי קיבל אסמכתא להעברת התוצרת העודפת לעמותת חסד למען חלוקת מזון לנזקקים, שהינה מאוגדת ורשומה כחוק. 
מעבר לתנאים אלו קיימים תנאי הסף המנהליים הרגילים  (תעודת ביטוח קנ"ט, אישור ניהול חשבונות, אישור ניכוי מס במקור וכו'). 
היקף התמיכה – היקף התמיכה המקסימלי לא יעלה על 50 טון לכל התקופה, ובמונחים כספיים 25 אלש"ח כולל מע"מ (50,000 * 0.5 ₪).
נוהל הגשת הבקשה -  הבקשות תוגשנה בכתב בצרוף המסמכים הנדרשים למחוז הרלוונטי ולאחר אישורן במחוז יועברו לדיון בוועדת התמיכות של משרד החקלאות.


ניתן להגיש את הבקשות  עד ליום  30/11/2017 או עד גמר התקציב המוקדם מבניהם. עם גמר התקציב תצא הודעה לציבור החקלאים. תינתן קדימות במתן המענק למגישים הראשונים. 

 

 

חיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/shmitaחיסכון עכשיו - לקראת שמיטה תשפ"בשנת תשפ"ב (ספטמבר 2021 – ספטמבר 2022) תהיה שנת שמיטה. שמיטה היא השנה השביעית במחזור של שבע שנים, והיא המונהגת אך ורק בארץ ישראל, שנת שמיטה הקודמת התקיימה בתשע"ה 2014.
נוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/pirion_bakar.aspxנוהל תמיכה - הגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2020 - 2021
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים, משתלות וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 – 2022 – עדכון 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/נוהל-תמיכה-בחקלאים-משביתי-משקים,-משתלות-וכרמי-יין-בשנת-השמיטה-תשפ-ב--2018-–-2022-–-עדכון-2020.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים, משתלות וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 – 2022 – עדכון 2020