נוהלי תמיכה

​הסכם המים (3) הישן לצרכני מקורות, היווה מתווה לייקור שנתי של המים בשנים 2010-2016, אשר בגינו ניתנה תמיכה ב- 6 "פעימות" עבור כל שנת התייקרות. בשנת 2016 הייתה ההתייקרות האחרונה, והתמיכה בגינה אמורה להתקבל עד שנת 2021. הסכם זה קבע את אופן חישוב תעריפי המים לחקלאות המסופקים על ידי חברת מקורות (למעט מי קולחין), ואת מדרג עדכון התעריפים במטרה להגיע לתשלום מלא של "מחיר היעד" על ידי הצרכנים החקלאיים, וכן את אופן התמיכה בצרכנים אלו במטרה לסגלם לעלויות מים גבוהות מאלו ששררו קודם להסכם.

ואולם בפברואר 2017 התקבל בכנסת תיקון 27 לחוק המים,  אשר קובע למעשה תעריף מים אחיד לכלל הצרכנים החקלאים, הן צרכנים הרוכשים מים ממקורות, והן צרכנים הרוכשים מים מהפקה פרטית. בעקבות האמור, נחתם ביום 1.7.2018 הסכם נוסף שכותרתו "עדכון לעקרונות לסיוע למשקים חקלאיים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחיר היעד" מיום ה-16 בנובמבר 2006", הקובע הוזלה בתעריפי המים המסופקים על ידי חברת מקורות, ומנגד התייקרות עלויות המים לחקלאים הנשענים על אספקת מים של ההפקה הפרטית, בתקופה של חמש שנים מ-1  ביולי 2017 ועד 30 ביוני 2022.

תעריף המים המוזל לצרכני מקורות נקבע כ- 1.98 ₪ למ"ק לתקופה מ- 1 ביולי 2017 ועד ליום 30 ביוני 2019, וכ- 1.81 ₪ למ"ק לתקופה מיום 1 ביולי 2019 עד ליום 30 ביוני 2022. 
(כתוצאה משינויים אלה חושבה זכאות חדשה לכל צרכן).
נוהל זה הוא המשך הנוהל שפורסם בשנת 2018 ללא שינויים מהותיים.

את הבקשות יש להגיש למחוז משרד החקלאות הרלוונטי, בצירוף כל המסמכים בהתאם לנוהל זה, עד יום ה' ה- 28.11.2019 או עד גמר התקציב, המוקדם מבניהם.


 

 

סיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/סיכום-השקעות-שהוגשו-בוועדה-לגידולים-חדשים-2014---2019.aspxסיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019
יבוא גרעינים מהפדרציה הרוסיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/russian_federation.aspxיבוא גרעינים מהפדרציה הרוסית
נוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/water_agreement_4.aspxנוהל הסכם המים (4) למפיקים פרטיים לשנים 2020 - 2022